Wskazówki na temat przestrzegania przepisów dotyczących pracy przymusowej: zrozumienie twoich obowiązków


  Przestrzeganie przepisów dotyczących pracy przymusowej stało się zadaniem znacznie trudniejszym w ubiegłym roku, ponieważ Służba Celna i Ochrony Granic USA (CBP) zwiększyła wysiłki w celu zminimalizowania pracy przymusowej poprzez egzekwowanie ustawy Uyghur Forced Labor Prevention Act (UFLPA) z 2021 roku.

  W dniu 21 czerwca 2023 r. minął rok po wdrożeniu UFLPA przez CBP, która "ustanawia wzruszalne domniemanie, że wszelkie towary wyprodukowane w całości lub w części w chińskim Regionie Autonomicznym Sinciang-Ujgur (XUAR) lub przez określone podmioty są objęte zakazem importu do USA na mocy 19 U.S.C. 1307". Stanowi to znaczące rozszerzenie przepisów dotyczących pracy przymusowej i ma wpływ na importerów i na towary wysyłane do Stanów Zjednoczonych.

  Od czasu wdrożenia w 2022 r., CBP zatrzymało 5.059 przesyłek o wartości 1,746 mln USD. Spośród tych przesyłek, 1.733 zostało odrzuconych, a 2.070 zostało wpuszczonych. Głównymi krajami pochodzenia zatrzymanych przesyłek były Malezja, Wietnam i Chiny, a główne branże obejmowały między innymi elektronikę, odzież, obuwie, tekstylia, przemysł, materiały produkcyjne. CBP opublikowało nowy interaktywny pulpit statystyczny UFLPA, który zawiera dodatkowe informacje.

  W związku z tym, że kwestie pracy przymusowej znajdują się pod taką kontrolą, importerzy muszą rozumieć swoje obowiązki w zakresie weryfikacji dostawców pod kątem pracy przymusowej, aby uniknąć potencjalnych kar i dodatkowych kosztów związanych z nieprzestrzeganiem przepisów.

  Praca przymusowa ma miejsce w sytuacji, gdy produkt jest wydobywany, produkowany lub wytwarzany w gminie, w której stosuje się niezgodne z prawem praktyki pracy, takie jak praca niewolnicza lub praca nieletnich.

  Międzynarodowa Organizacja Pracy (MOP) zidentyfikowała typowe oznaki, które mogą wskazywać na pracę przymusową:

  • Izolacja
  • Oszustwo
  • Zniewolenie w wyniku zadłużenia
  • Nadmierna liczba nadgodzin
  • Wstrzymanie wypłaty wynagrodzenia
  • Nadużycie sytuacji bezbronności
  • Zastraszanie i groźby
  • Ograniczenia przemieszczania się
  • Przemoc fizyczna i seksualna
  • Zatrzymanie dokumentów tożsamości
  • Niewłaściwe warunki pracy i życia

  Poza UFLPA, która jest specyficzna dla Chin, jeśli jakakolwiek część importowanych towarów z dowolnego kraju pochodzenia podlegała pracy przymusowej, w dowolnym miejscu w twoim łańcuchu dostaw, twoje towary mogą zostać zatrzymane lub zajęte na podstawie nakazu wstrzymania wydania (Withhold Release Order - WRO) lub jako Ustalenie. Po roku budżetowym 2023 CBP, do czerwca zatrzymano 3.455 przesyłek w związku z działaniami egzekucyjnymi lub przeglądami związanymi z WRO czy Ustaleniami oraz nałożono 5 kar.

  Wysyłki są identyfikowane przez CBP na podstawie różnych wskaźników, w tym rodzaj towaru, pochodzenia towarów, nazwy producenta i kodu pocztowego. Na stronie internetowej CBP można zapoznać się z aktywną listą docelowych produktów i krajów.

  Czym są nakazy wstrzymania zwolnienia (Withhold Release Orders - WRO)?

  CBP wydaje WRO przeciwko zagranicznemu producentowi gdy ma uzasadnione podejrzenie, że do produkcji importowanego produktu wykorzystywana jest praca przymusowa. Obecnie są wystawione 52 WRO przeciwko zagranicznym producentom i dla różnych produktów. W 2023 r. wydano 1 nowe WRO.

  Jeśli importowany produkt ma WRO wydane przeciwko producentowi, importer ma dwie możliwości—ponownie wyeksportować towar lub zakwestionować ustalenia. Na zakwestionowanie importer ma 90 dni, po tym terminie CBP przejmuje ładunek.

  Aby zakwestionować ustalenia WRO, importer musi udowodnić, że dany ładunek nie został wyprodukowany przy użyciu pracy przymusowej. W tym celu, potrzebne jest przedstawienie wystarczających dowodów, aby udowodnić dopuszczalność produktu od producenta dla konkretnej wysyłki. Dla udowodnienia dopuszczalności, importer ma trzy miesiące na wykazanie, że zatrzymany towar nie został wyprodukowany przy użyciu pracy przymusowej.

  Importer musi również wykazać, że dostawca nie jest zawarty w WRO lub powiązany z WRO. Dokumentacja uzupełniająca powinna być przedstawiona w jasny i zwięzły sposób, aby CBP mogło ją szybko i łatwo zweryfikować.

  Rozumienie działań związanych z Ustaleniami

  Dodatkowo, wobec zagranicznemu producent może zostać wystawione Ustalenie. Dzieje się tak, gdy CBP ustali, że istnieje prawdopodobna przyczyna do tego, że do produkcji konkretnego importowanego towaru została wykorzystana praca przymusowa.

  Po przybyciu do Stanów Zjednoczonych, ładunek podlega zajęciu przez CBP i jest traktowany jako import zabroniony przez 19 U.S.C. 1307. W ramach Ustalenia, nie ma możliwości eksportu towarów. Importer ma 30 dni na przedstawienie CBP zadowalających dowodów na to, że towar jest dopuszczalny.

  Wraz z wdrożeniem UFLPA, CBP zapewniło dla importującej społeczności handlowej zasoby do wsparcia w monitorowaniu ryzyka pracy przymusowej w łańcuchach dostaw. Zasoby te obejmowały Listę Podmiotów UFLPA (UFLPA Entity List), Alert Regionu UFLPA (UFLPA Region Alert) oraz Wytyczne Operacyjne CBP dla Importerów (CBP Operational Guidance for Importers).

  1. Lista podmiotów UFLPA

  CBP podaje na Liście podmiotów UFLPA publikowanej na stronie internetowy CBP nazwy podmiotów w Sinciang, które wydobywają, produkują lub wytwarzają w całości lub w części jakiekolwiek towary, wyroby, artykuły i produkty z wykorzystaniem pracy przymusowej, wraz z datą ich dodania do listy.

  Zgodnie z wymogami Kongresu USA, grupa zadaniowa ds. egzekwowania przepisów dotyczących pracy przymusowej (Forced Labor Enforcement Task Force - FLETF) niedawno zaktualizowała swój roczny raport wraz z najbardziej aktualną listy podmiotów i zasobów. Zasób ten również wyróżnia sektory o wysokim priorytecie, wraz z planem egzekwowania UFLPA dotyczący tych sektorów. Pełne aktualizacje są dostępne w Raporcie Bezpieczeństwa Wewnętrznego dla Kongresu (Homeland Security Report to Congress) z dnia 26 lipca 2023 r.

  2. Alert Regionu UFPLA

  W grudniu 2022 r. CBP zwiększyło stopień egzekwowania UFLPA poprzez ukierunkowanie na producentów specyficznych dla regionu XUAR, wymagając podanie kodu pocztowego tych producentów w momencie wjazdu produktów do Stanów Zjednoczonych. "Alert Regionu UFPLA" przewiduje "powiadamianie importerów i ich przedstawicieli o towarach, które mogły zostać wyprodukowane w Regionie Autonomicznym Sinciang-Ujgur (Xinjiang lub XUAR) i które mogą zostać wykluczone z importu do Stanów Zjednoczonych".

  3. Wytyczne operacyjne CBP dla importerów

  Niniejsze wytyczne wyjaśniają proces importu i egzekwowania UFLPA, jak ubiegać się o wyjątek od wzruszalnego domniemania (Rebuttable Presumption) oraz rodzaj i charakter informacji, które mogą być wymagane przez CBP.

  CBP wyda na rzecz importera Zawiadomienie o Postoju, zawiadomienie o wykluczeniu lub zawiadomienie o zajęciu, jeśli ładunek jest przetrzymywany w związku z pracą przymusową lub UFLPA. Następnie importer ma 30 dni na złożenie wniosku o wyjątek od wzruszalnego domniemania UFLPA i dostarczenie jasnych i przekonujących dowodów, że towary nie były wydobywane, produkowane lub wytwarzane w całości lub w części przy użyciu pracy przymusowej, nie zostały wyprodukowane w regionie Sinciang lub przez dostawcę znajdującego się na Liście Podmiotów. Importer ma możliwość wnioskowania o przedłużenie do 90 dni, które musi zostać zatwierdzone przez CBP. W przypadku zawiadomienia o wykluczeniu lub zawiadomienia o zajęciu, importer będzie musiał postępować zgodnie z administracyjnym procesem protestu CBP lub procesem składania petycji CBP, jak określono w przepisach. Aby uzyskać bardziej szczegółowe wytyczne, należy zapoznać się z wytycznymi operacyjnymi UFLPA dla importerów - UFLPA Operational Guidance for Importers.

  Importerzy powinni dokładnie zapoznać się z wytycznymi CBP dla importerów, przykładowym spisem treści (Sample Table of Contents) i najlepszymi praktykami w zakresie przeglądów stosowalności (Best Practices for Applicability Reviews). CBP oczekuje, że importer dostarczy dokumentację w sposób uporządkowany i zrozumiały, tak aby CBP mogło się szybko z nią zapoznać.

  Aby importer mógł uniknąć opłat za składowanie, przestój i postój w porcie wejścia i u przewoźnika, należy złożyć wniosek do CBP w porcie wejścia z prośbą o zgodę na przeniesienie zatrzymanych przesyłek do obiektu celnego w porcie wejścia do czasu zakończenia przeglądu i ustalenia dopuszczalności. CBP nie zezwala na przemieszczanie towarów do strefy handlu zagranicznego (foreign trade zone - FTZ).

  Przestrzeganie przepisów dotyczących pracy przymusowej jest prawnie uregulowane nie tylko w Stanach Zjednoczonych. Inne kraje, w tym Kanada, Australia czy Wielka Brytania, jak również Unia Europejska, coraz częściej zmieniają przepisy w celu zwalczania pracy przymusowej.

  Zachowanie zgodności z przepisami pozwoli uniknąć zatrzymania lub zajęcia ładunku, kar i opłat. Pierwszy krok to zrozumienie swojej roli i obowiązków związanych z przepisami dotyczącymi pracy przymusowej. Poniższe czynności pomogą ci lepiej przygotować swoją działalność:

  1. Należy zorganizować i przeszkolić wewnętrzny zespół

  Ważne jest zapewnienie specjalistycznej wiedzy z różnych obszarów twojej działalności, w tym między innymi z zakresu spraw celnych i zgodności, prawa, zaopatrzenia, bezpieczeństwa i logistyki. Należy dokonać oceny swojego Kodeks Etycznego, zamówień zakupowych i umów, aby upewnić się, że wymagają one od dostawców przestrzegania przepisów dotyczących pracy przymusowej. Wykorzystaj wszelkie dostępne zasoby, aby przeszkolić swój zespół oraz dostawców. W zależności od towarów i złożoności łańcucha dostaw, możesz również zasięgnąć porady doradcy handlowego posiadającym doświadczenie w danej dziedzinie.

  2. Przeprowadź audyt u dostawców i producentów w twoim łańcuchu dostaw

  Opracuj kwestionariusz oparty na wskaźnikach pracy przymusowej MOP i opisz proces w którym twój produkt jest wytwarzany. W przypadku wykrycia jakichkolwiek sygnałów ostrzegawczych w trakcie tego procesu, omów z dostawcą kroki, które zamierza podjąć w celu naprawienia sytuacji. Możesz również skorzystać ze strony internetowej Departamentu Pracy USA dotyczące zgodności łańcuchu dostaw (U.S. Department of Labor’s Comply Chain). Upewnij się, że posiadasz pełny rejestr producentów od których realizujesz wysyłki za pomocą danych z Automated Commercial Environment (ACE).

  Aby zidentyfikować firmy działające w regionie Sinciang, Sheffield Hallam University oferuje bezpłatną bazę danych, którą możesz pobrać. Porównaj swoją listę dostawców i poddostawców z tym źródłem, aby ocenić swoje ryzyko.

  3. Przeprowadź śledzenie lub mapowanie łańcucha dostaw

  Prześledź swój łańcuch dostaw aby lepiej zrozumieć ryzyko związane z pracą przymusową w łańcuchu. Wymaga to prześledzenia wszystkich uczestników i wejść w twoim łańcuchu dostaw—od punktu pochodzenia do dystrybucji. Zacznij od sporządzenia listy podmiotów zaangażowanych w każdy etap produkcji towarów. Dokument CBP Operational Guidance for Importers zawiera przykłady takiej analizy w przypadku łańcucha dostaw importera.

  Aby zidentyfikować firmy działające w regionie Sinciang, Sheffield Hallam University oferuje bezpłatną bazę danych, którą możesz pobrać. Porównaj listę wszystkich kontrahentów zidentyfikowanych w twoim łańcuchu dostaw z tym źródłem, aby ocenić swoje ryzyko.

  4. Wykorzystaj technologię do pomocy w śledzeniu łańcucha dostaw

  W marcu 2023 r., CBP zorganizowało dzień techniczny dotyczący pracy przymusowej, aby pomóc branży lepiej zrozumieć, w jaki sposób technologia może zwiększyć przejrzystość łańcucha dostaw w zakresie identyfikacji towarów wytwarzanych przy użyciu pracy przymusowej. Zapraszamy do obejrzenia nagrań ze szkoleń i zapoznania się z biogramami prelegentów online.

  5. Opracuj proces wdrożenia i monitorowania zgodności

  Zdefiniuj stałą rutynę, która cię wesprze w utrzymaniu i monitorowaniu zgodności. Dokonaj przeglądu importowanych towarów i sprawdź zgodność z aktywnymi listami WRO, Ustaleniami oraz Listą podmiotów UFLPA.

  Gdy w twoim łańcuchu dostaw pojawia się nowy producent lub produkt, należy upewnić się, że proces wdrażania i przegląd kontrahenta obejmuje zgodność z przepisami dotyczącymi pracy przymusowej. Zapoznaj się z Wytycznymi Operacyjnymi CBP UFLPA dla Importerów (CBP UFLPA Operational Guidance for Importers), aby dowiedzieć się dokładnie od czego zacząć.

  Jeśli stwierdzisz, że twoim łańcuchu dostaw jest wykorzystywana praca przymusowa, należy podjąć natychmiastowe działania naprawcze w celu zapewnienia ochrony pracownikom i wyeliminowania dalszego wykorzystywania pracy przymusowej w twoim łańcuchu dostaw.

  6. Sprawdź wymagania Partnerstwa Celno-Handlowe Przeciwko Terroryzmowi (CTPAT)

  Jeśli twoja organizacja posiada certyfikat CTPAT, upewnij się że jesteś na bieżąco z udokumentowanymi procedurami dotyczącymi zgodności z przepisami w zakresie pracy przymusowej, zgodnie z minimalnymi kryteriami bezpieczeństwa (Minimal Security Criteria).

  Jedną z korzyści dla uczestników zgodności z normami handlowymi CTPAT jest to, że importerzy mogą poprosić o przyspieszony przegląd dokumentacji w Centrum Doskonałości CBP (CBP Centre of Excellence) przypisanym do danego wejścia. Więcej informacji znajdziesz w poniższych zasobach:

  Na stronie CBP znajdziesz wiele pomocnych zasobów oraz informacji dotyczących pracy przymusowej, między innymi:

  Nadszedł czas, aby zapewnić zgodność z przepisami dotyczącymi pracy przymusowej

  Należy proaktywnie wprowadzać zmiany, aby ograniczyć potencjalne ryzyko i uniknąć kar związanych z pracą przymusową.

  Kwestie związane z handlem międzynarodowym wciąż podlegają zmianom - aktualizacje Trade & Tariff Insights pomogą ci być na bieżąco.

   

  Na tej stronie

  https://www.chrobinson.com/pl-pl/resources/resource-center/guides/forced-labor-compliance/