Warunki Korzystania

Strona Glówna / Warunki Korzystania

Niniejszą stronę internetową, zdefiniowaną poniżej, obsługuje firma C.H. Robinson Worldwide, Inc. ©1998–2013. Treść strony nie może być wykorzystywana do uzyskiwania korzyści handlowych bez wyraźnej pisemnej zgody firmy C.H. Robinson Worldwide, Inc.

PRZED ROZPOCZĘCIEM KORZYSTANIA Z TEJ STRONY INTERNETOWEJ PROSIMY O ZAPOZNANIE SIĘ Z NINIEJSZYMI WARUNKAMI KORZYSTANIA. DOSTĘP DO NINIEJSZEJ STRONY INTERNETOWEJ ORAZ SPOSÓB KORZYSTANIA Z NIEJ PODLEGA WARUNKOM OKREŚLONYM W NINIEJSZYM DOKUMENCIE („WARUNKI KORZYSTANIA”). ABY KORZYSTAĆ W JAKIKOLWIEK SPOSÓB Z NINIEJSZEJ STRONY INTERNETOWEJ, UŻYTKOWNIK MUSI MIEĆ UKOŃCZONE 18 LAT LUB BYĆ PEŁNOLETNIM Z PUNKTU WIDZENIA PRAWA PAŃSTWA, KTÓREGO JEST OBYWATELEM — OBOWIĄZUJĄCA DLA UŻYTKOWNIKA JEST REGUŁA Z WYŻSZYM PROGIEM WIEKU MINIMALNEGO. Z TEJ STRONY INTERNETOWEJ MOŻNA KORZYSTAĆ TYLKO POD WARUNKIEM PRZYJĘCIA WARUNKÓW PODANYCH PONIŻEJ. JEŚLI UŻYTKOWNIK NIE PRZYSTAJE NA WARUNKI KORZYSTANIA, NIE JEST UPOWAŻNIONY DO DOSTĘPU DO TEJ STRONY INTERNETOWEJ LUB DO KORZYSTANIA Z NIEJ. UZYSKUJĄC DOSTĘP DO NINIEJSZEJ STRONY INTERNETOWEJ LUB KORZYSTAJĄC Z NIEJ W INNY SPOSÓB, UŻYTKOWNIK ORAZ PODMIOT, KTÓRY UŻYTKOWNIK REPREZENTUJE, WYRAŻAJĄ ZGODĘ NA PRZESTRZEGANIE NINIEJSZYCH WARUNKÓW KORZYSTANIA. WYŚWIETLAJĄC TREŚĆ I KORZYSTAJĄC Z NINIEJSZEJ STRONY INTERNETOWEJ, UŻYTKOWNIK UDZIELA FIRMIE C.H. Robinson WORLDWIDE, INC. GWARANCJI, ŻE STRONA INTERNETOWA BĘDZIE PRZEZ NIEGO UŻYTKOWANA W SPOSÓB ZGODNY ZE WSZYSTKIMI STOSOWNYMI PRZEPISAMI USTAWOWYMI I WYKONAWCZYMI.

Stosowane w niniejszym dokumencie określenie „strona internetowa” może odnosić się do jednej, wszystkich i/lub dowolnych kombinacji stron internetowych: CHROBINSON.COM, CHRWONLINE.COM, CHRWTRUCKS.COM, NAVISPHERE.COM, MYTMC.COM, CHRPROJECTLOGISTICS.COM, BUYFOODSOURCE.COM, ROSEMONTFARMS.COM, TIMCOWORLDWIDE.COM, THEFRESH1.COM, MOTTSFRESH.COM, TROPICANAFRESH.COM, WELCHSFRESH.COM, PINKRIBBONWATERMELON.COM i/lub PACKAGING.CHROBINSON.COM, a także innych. Strony internetowe są obsługiwane przez firmę C.H. Robinson Worldwide, Inc. Wszystkie wystąpienia określenia „C.H. Robinson” użyte w niniejszych Warunkach korzystania odnoszą się do firmy C.H. Robinson Worldwide, Inc., jej podmiotów stowarzyszonych i zależnych oraz wszystkich dyrektorów, członków zarządu, pracowników i uprawnionych przedstawicieli („C.H. Robinson”). Siedziba główna C.H. Robinson znajduje się pod adresem: 14701 Charlson Road, Eden Prairie, Minnesota 55347, USA. Główny numer telefonu: (952) 937-8500. Wszystkie materiały dostępne na niniejszej stronie internetowej, m.in. tekst, obrazy i ilustracje, stanowią własność firmy i są kontrolowane przez firmę C.H. Robinson lub inne strony, które udzieliły licencji na swoje materiały firmie C.H. Robinson. Materiały chronione są prawami autorskimi i/lub znakami towarowymi, zastrzeżonymi lub niezastrzeżonymi. Zabronione jest kopiowanie, reprodukowanie, publikowanie, przesyłanie, transmitowanie lub rozprzestrzenianie w inny sposób materiałów dostępnych na stronach internetowych kontrolowanych przez firmę C.H. Robinson, będących jej własnością lub takich, które firma objęła licencją. Materiały zawarte na niniejszej stronie internetowej nie mogą być wykorzystywane dla uzyskania korzyści handlowych bez wyraźnej pisemnej zgody firmy C.H. Robinson. Firma C.H. Robinson udziela Użytkownikowi dostępu i wglądu do pojedynczej kopii treści dostępnych za pośrednictwem strony internetowej wyłącznie do użytku osobistego. Modyfikowanie materiałów lub wykorzystywanie ich w jakichkolwiek innych celach stanowi naruszenie praw autorskich oraz innych praw wynikających z tytułu własności. Jeśli niniejsze Warunki korzystania nie stanowią inaczej lub nie zawarto innej pisemnej umowy z firmą C.H. Robinson, wykorzystywanie materiałów na innych stronach internetowych lub w sieciowych środowiskach komputerowych jest zabronione. Strona internetowa może zawierać inne zastrzeżenia prawne dotyczące praw własności intelektualnej, znaków towarowych i/lub informacji o prawach autorskich, których warunki powinny być zachowane i przestrzegane. Informacje mogą podlegać zmianom bez uprzedniego powiadomienia. Firma C.H. Robinson zastrzega sobie również prawo do wprowadzania usprawnień i/lub zmian w produktach oraz programach opisanych w informacjach w dowolnym czasie bez powiadomienia.

Zabronione jest korzystanie ze strony internetowej w celu transmisji, przesyłania, rozpowszechniania, przechowywania lub niszczenia materiałów, w tym m.in. treści strony internetowej, (a) gdy narusza to jakiekolwiek z mających zastosowanie praw i przepisów, (b) gdy narusza to prawa autorskie, znak towarowy, tajemnicę handlową lub inne prawa własności intelektualnej firmy C.H. Robinson lub innych osób trzecich bądź narusza prawo do prywatności, wizerunku lub inne prawa osobiste lub (c) gdy stanowi to oszczerstwo, propaguje treści nieprzyzwoite, obelżywe, nienawistne lub groźby. Firma C.H. Robinson zobowiązuje się nie ujawniać nazw użytkowników oraz nie upubliczniać w inny sposób faktu, że dany użytkownik nadesłał materiały lub inne informacje, chyba że: (z) otrzyma zgodę Użytkownika na użycie nazwy lub (y) Użytkownik zostanie wcześniej poinformowany, że materiały lub inne informacje przesłane przez niego do danej części strony internetowej zostaną opublikowane lub w inny sposób wykorzystane z uwzględnieniem nazwy/imienia i nazwiska użytkownika, a także kiedy (x) przepisy prawa zobowiązują firmę C.H Robinson do upublicznienia tych danych.

Jeśli strona internetowa jest interaktywna, tj. możliwe jest zamieszczanie na niej materiałów lub pobieranie jej zawartości, Użytkownikowi zostanie przydzielony identyfikator i hasło zezwalające na dostęp do jego konta i korzystanie z niego zgodnie z niniejszymi Warunkami korzystania. Jesteśmy świadomi znaczenia poufności i bezpieczeństwa danych przechowywanych na stronie internetowej i dlatego stosujemy uzasadnioną ekonomicznie technologię bezpieczeństwa oraz zasady i procedury ochrony danych. Należy jednak mieć na uwadze, że dane pozostaną bezpieczne, tylko pod warunkiem że Użytkownik będzie chronił swoje hasło i odpowiednio często je zmieniał.

W celu zapewnienia bezpieczeństwa danych podczas zamieszczania informacji na stronie internetowej i/lub pobierania zawartości strony internetowej zastosowane będą uzasadnione ekonomicznie procedury i procesy. Jednakże firma C.H. Robinson nie może zagwarantować i nie gwarantuje, że: (a) treść podczas transmisji będzie chroniona przed utratą, niewłaściwym wykorzystaniem lub zmianami wprowadzanymi przez osoby trzecie lub (b) dostęp do konta Użytkownika nie zostanie naruszony; lub (c) uzasadnione ekonomicznie procedury i procesy bezpieczeństwa nie zostaną naruszone.

Użytkownik jest odpowiedzialny za ochronę swojego identyfikatora i hasła przed dostępem nieupoważnionych osób trzecich. Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za kontrolę dostępu do konta i jego wykorzystanie oraz zobowiązany jest niezwłocznie poinformować firmę C.H. Robinson o konieczności dezaktywacji lub zmiany identyfikatora i/lub hasła. Firma C.H. Robinson nie może ponosić i nie ponosi odpowiedzialności za treści umieszczane na koncie Użytkownika ani inne treści wykorzystywane we właściwy lub niewłaściwy sposób, zarówno zamieszczane, wykorzystywane, jak i niewłaściwie wykorzystywane przez Użytkownika, wyznaczonego przez niego przedstawiciela i/lub inne osoby trzecie. Działania lub zaniechania, których dopuści się Użytkownik lub inne osoby uzyskujące dostęp do strony internetowej z wykorzystaniem identyfikatora i hasła Użytkownika, będą traktowane jak działania lub zaniechania danego Użytkownika.

Użytkownik niniejszym zezwala firmie C.H. Robinson, jej pracownikom, członkom zarządu, dyrektorom i innym osobom lub podmiotom zaangażowanym w działalność firmy C.H. Robinson na dostęp, transmitowanie, otrzymywanie, monitorowanie, pozyskiwanie, przechowywanie i wykorzystywanie zawartości jego konta w celu świadczenia usług, obsługiwania strony internetowej i wypełniania zobowiązań prawnych firmy C.H. Robinson. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, zgadza się i udziela upoważnienia do przechowywania i wprowadzania treści oraz zarządzania treścią swojego konta w ramach strony internetowej, zgodnie z niniejszymi Warunkami korzystania i stosownymi przepisami i procedurami firmy C.H. Robinson.

W odniesieniu do identyfikatora i hasła Użytkownika Użytkownik wyraźnie zgadza się (i) chronić bezpieczeństwo identyfikatora i hasła oraz innych danych poufnych związanych z kontem Użytkownika lub kontami, do których Użytkownikowi przyznano dostęp; (ii) powiadomić firmę C.H. Robinson – tak szybko jak to praktycznie możliwe – o domniemanym lub faktycznym nieautoryzowanym dostępie do swojego konta; (iii) powiadomić firmę C.H. Robinson w przypadku rezygnacji z użytkowania identyfikatora i hasła oraz (iv) stosować się do wskazówek firmy C.H Robinson dotyczących użytkowania i edycji konta Użytkownika oraz zarządzania kontem.

Informacje publikowane przez firmę C.H. Robinson w Internecie mogą zawierać odniesienia lub odesłania do produktów, programów i usług, które nie są upubliczniane lub udostępniane w kraju Użytkownika. Odniesienia takie nie oznaczają, że firma C.H. Robinson zamierza udostępnić takie produkty, programy lub usługi w kraju Użytkownika. W celu uzyskania informacji dotyczących produktów, programów i usług dostępnych dla Użytkownika należy skontaktować się z lokalnym przedstawicielem biznesowym firmy C.H. Robinson.

Firma C.H. Robinson nie składa żadnych oświadczeń dotyczących innych stron internetowych, do których użytkownicy mają dostęp za pośrednictwem niniejszej strony internetowej. Uzyskując dostęp do strony internetowej nienależącej do firmy C.H. Robinson, Użytkownik powinien rozumieć, że strona taka jest niezależna od firmy C.H. Robinson oraz że firma C.H. Robinson nie kontroluje zawartości takiej strony. Dodatkowo, zamieszczenie łącza do strony internetowej nienależącej do firmy C.H. Robinson nie oznacza, że firma C.H. Robinson ponosi lub przyjmuje jakąkolwiek odpowiedzialność za treść lub korzystanie z takiej strony internetowej. Użytkownik sam powinien podjąć środki ostrożności i upewnić się, że zawartość, z jakiej decyduje się korzystać, jest wolna od wirusów, robaków, koni trojańskich oraz innych szkodliwych elementów. Treść niniejszej strony internetowej nie stanowi oferty zakupu ani też nie nakłania do zakupu papierów wartościowych. Nieskorzystanie lub opóźnienia w skorzystaniu z któregokolwiek z niniejszych praw ze strony firmy C.H. Robinson nie będą stanowić zrzeczenia się praw, jak również żadne częściowe skorzystanie z któregokolwiek z niniejszych praw lub uprawnień ze strony firmy C.H. Robinson nie będzie uniemożliwiać dalszego obowiązywania praw. Zapisy zawarte w niniejszych Warunkach korzystania nie mają na celu tworzenia ani nie tworzą żadnej agencji, spółki cywilnej, spółki typu joint venture ani żadnej relacji pracodawca-pracownik oraz franczyzodawca - franczyzobiorca.

FIRMA C.H. Robinson NIE GWARANTUJE, ŻE NINIEJSZA STRONA INTERNETOWA JEST WOLNA OD BŁĘDÓW ANI ŻE BĘDZIE ONA UDOSTĘPNIONA. MATERIAŁY ZNAJDUJĄCE SIĘ NA NINIEJSZEJ STRONIE INTERNETOWEJ MOGĄ ZAWIERAĆ NIEŚCISŁOŚCI TECHNICZNE LUB INNE BŁĘDY. FIRMA NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA WADY UKRYTE ŻADNYCH DOSTARCZANYCH MATERIAŁÓW, SĄ ONE DOSTARCZANE W MIARĘ DOSTĘPNOŚCI BEZ ŻADNYCH INNYCH WYRAŹNYCH CZY DOROZUMIANYCH GWARANCJI. FIRMA C.H. Robinson W NAJSZERSZYM ZAKRESIE DOPUSZCZALNYM NA PODSTAWIE WŁAŚCIWYCH PRZEPISÓW PRAWA NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI Z TYTUŁU GWARANCJI, WYRAŹNYCH LUB DOROZUMIANYCH, W TYM M.IN. POKUPNOŚCI I PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU. Niektóre jurysdykcje nie zezwalają na wyłączenie odpowiedzialności z tytułu gwarancji dorozumianych, tak więc ograniczenia te mogą nie mieć zastosowania; jednakże mają one zastosowanie w największym wymiarze dopuszczanym przez prawo.

FIRMA C.H. Robinson NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA WSZELKIE SZKODY BEZPOŚREDNIE, POŚREDNIE, PRZYPADKOWE, DOMNIEMANE, SPECJALNE I/LUB NASTĘPCZE (W TYM M.IN. UTRACONE KORZYŚCI, UTRACONE DOCHODY, UTRACONE DANE I/LUB KOSZTY POZYSKANIA ZASTĘPCZYCH DÓBR, USŁUG LUB OPROGRAMOWANIA) BEZ WZGLĘDU NA SPOSÓB, W JAKI POWSTAŁY, NAWET W PRZYPADKU GDY UŻYTKOWNIK ZOSTAŁ UPRZEDZONY O MOŻLIWOŚCI WYSTĄPIENIA TAKICH SZKÓD. UŻYTKOWNIK W SPOSÓB WYRAŹNY WYRAŻA ZGODĘ NA TO, ŻE FIRMA C.H. Robinson NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI PRZED UŻYTKOWNIKIEM ZA ŻADNE ROSZCZENIA WOBEC UŻYTKOWNIKA WNOSZONE PRZEZ OSOBY TRZECIE. W NAJSZERSZYM PRAWNIE DOPUSZCZALNYM ZAKRESIE W PRZYPADKU, GDY FIRMA C.H. Robinson ODPOWIADA ZA JAKIEKOLWIEK SZKODY, MAKSYMALNA SUMA, KTÓRĄ UŻYTKOWNIK MOŻE ODZYSKAĆ W RAMACH JAKICHKOLWIEK I WSZYSTKICH ROSZCZEŃ ZWIĄZANYCH Z KORZYSTANIEM PRZEZ UŻYTKOWNIKA Z NINIEJSZEJ STRONY INTERNETOWEJ, OGRANICZONA JEST DO KWOTY NIE WYŻSZEJ NIŻ DWIEŚCIE DOLARÓW (200 USD). Niektóre jurysdykcje nie zezwalają na wyłączenie lub ograniczenie odpowiedzialności za określone rodzaje szkód, tak więc wyłączenia te mogą nie mieć zastosowania; jednakże mają one zastosowanie w najszerszym prawnie dopuszczalnym zakresie.

Niniejsze Warunki korzystania podlegają prawu stanu Minnesota w USA i będą interpretowane oraz egzekwowane zgodnie z tym prawem jak w przypadku umów zawieranych i wykonywanych w granicach tego stanu. Jakikolwiek pozew złożony przez Użytkownika, osoby trzecie lub firmę C.H. Robinson w związku z Warunkami korzystania lub sprawami odnoszącymi się do strony internetowej będzie rozpatrywany przez sąd stanowy lub sąd federalny w okręgu Hennepin w stanie Minnesota; tym samym Użytkownik wyraźnie zgadza się na jurysdykcję wyżej wymienionych sądów. Jeśli jakiekolwiek postanowienie niniejszych Warunków korzystania okazałoby się sprzeczne z prawem, nieważne lub z jakiegokolwiek powodu niewykonalne z mocy prawa, zostanie ono wyłączone z niniejszych Warunków korzystania, co nie będzie miało wpływu na ważność i wykonalność z mocy prawa wszystkich pozostałych postanowień. O ile Użytkownik i firma C.H. Robinson nie zawarli pisemnej umowy dotyczącej postanowień w sprawie usług (w tym m.in. odnoszących się do usług transportowych, logistycznych, magazynowych lub innych usług) dostarczanych Użytkownikowi przez firmę C.H. Robinson lub dostarczanych firmie C.H. Robinson przez Użytkownika, która wyraźnie określa Warunki korzystania ze strony internetowej, niniejsze Warunki korzystania stanowią kompletną umowę pomiędzy wyżej wymienionymi stronami odnośnie do kwestii tu zawartych i mogą być zmieniane wyłącznie w formie pisemnej, podpisanej przez firmę C.H. Robinson.

BLOG Warunki korzystania

Strona internetowa firmy C.H. Robinson może zawierać i/lub obsługiwać jeden lub więcej blogów związanych z zagadnieniami logistyki przewozowej. Dodatkowe Warunki korzystania z BLOGA dotyczą użytkowania jakiegokolwiek bloga dostępnego na stronie internetowej C.H. Robinson.

Dostęp do bloga firmy C.H. Robinson i jego użytkowanie podlega niniejszym Warunkom korzystania, a także wszelkim innym właściwym przepisom ustawowym i wykonawczym. Wyświetlając zawartość i korzystając z jakiegokolwiek bloga firmy C.H. Robinson, Użytkownik w całości akceptuje niniejsze Warunki korzystania z BLOGA i zobowiązuje się do ich przestrzegania.

Firma C.H. Robinson zachęca użytkowników do wyrażania opinii, jednocześnie kierując do użytkowników prośbę o niezamieszczanie treści obraźliwych. Poprzez treść obraźliwą rozumie się m.in. zniewagi osobiste, obraźliwe sformułowania dotyczące rasy i pochodzenia etnicznego, treści wulgarne i/lub nieprzyzwoite. Nie należy ujawniać nikomu żadnych informacji poufnych. Można wyrażać swoje poglądy, ale należy czynić to w odpowiedni sposób, gdyż w przypadku wystąpienia treści obraźliwych firma C.H. Robinson zastrzega sobie prawo do edycji, opóźnienia opublikowania lub niepublikowania komentarzy według własnego uznania. Wszystkie blogi firmy C.H. Robinson stanowią platformę wymiany komentarzy i informacji dziennikarskich. Nie stanowią reklamy konkretnych usług, także usług o charakterze prawnym i nie powinny być interpretowane jako porady prawne. Zabronione jest używanie blogów firmy C.H. Robinson w celach reklamy, promocji i nakłaniania do zakupu produktów i/lub usług innych niż oferowane przez firmę C.H. Robinson.

Poprzez zamieszczenie wpisu na blogu firmy C.H. Robinson Użytkownik udziela firmie C.H. Robinson niewyłącznej, bezpłatnej i nieograniczonej czasowo licencji na użytkowanie, publikowanie, rozpowszechnianie i kopiowanie komentarzy Użytkownika bez ograniczeń we wszystkich środkach przekazu na skalę globalną w dowolnym celu. Licencja obejmuje, bez ograniczeń, prawo do tworzenia opracowań i użytkowania treści zawartych na blogach firmy C.H Robinson w celach rozszerzania zakresu usług oferowanych przez firmę C.H. Robinson, podnoszenia ich jakości, a także ich dystrybucji i sprzedaży. Użytkownik niniejszym oświadcza i gwarantuje, że posiada prawa autorskie do treści, które zamieszcza, lub otrzymał pozwolenie na użytkowanie tych treści i w żaden sposób nie naruszają one praw autorskich, zastrzeżonych znaków towarowych ani praw własności intelektualnej osób trzecich. Zachęcamy do umieszczania łączy do interesujących i ważnych treści! Jeśli nie zostało postanowione inaczej, korzystanie z zawartości blogów firmy C.H. Robinson uwarunkowane jest licencją Creative Commons Attribution 3.0. Użytkownik nie jest uprawniony do korzystania z nazw firmowych, znaków towarowych, znaków usługowych, logotypów, nazw domen i innych oznaczeń wyróżniających markę bez zgody firmy C.H. Robinson, za wyjątkiem sytuacji, w których należy zaznaczyć własność firmy C.H. Robinson.

Użytkownik korzystający z blogów firmy C.H. Robinson zgadza się na dostarczenie kompletnych i prawdziwych informacji dotyczących jego osoby za pośrednictwem formularza rejestracyjnego oraz do aktualizacji takich informacji. W przypadku gdy informacje zamieszczone przez Użytkownika okażą się nieprawdziwe lub niepełne, Firma C.H. Robinson zastrzega sobie prawo do zawieszenia lub odebrania Użytkownikowi prawa do zamieszczania wpisów na blogach. Dane osobowe udostępniane przez Użytkownika firmie C.H. Robinson są przetwarzane zgodnie z Zasadami zachowania poufności obowiązującymi w firmie C.H. Robinson. Inne informacje i materiały udostępniane przez Użytkownika są uważane za jawne i niezastrzeżone. UŻYTKOWNIK ZGADZA SIĘ ZABEZPIECZYĆ FIRMĘ C.H. ROBINSON, JEJ PODMIOTY ZALEŻNE, CZŁONKÓW ZARZĄDU, DYREKTORÓW, PRACOWNIKÓW, PRZEDSTAWICIELI, NASTĘPCÓW I CESJONARIUSZY PRZED ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ORAZ OCHRONIĆ PRZED WSZELKIMI ROSZCZENIAMI (W TYM MIĘDZY INNYMI KOSZTAMI OBSŁUGI PRAWNEJ) OSÓB TRZECICH Z TYTUŁU (I) TREŚCI, KTÓRE UŻYTKOWNIK ZAMIEŚCIŁ NA BLOGU FIRMY C.H. ROBINSON, (II) NARUSZENIA PRAW WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ INNYCH OSÓB LUB (III) NARUSZENIA PRZEZ UŻYTKOWNIKA NINIEJSZYCH WARUNKÓW KORZYSTANIA. Firma C.H. Robinson nie udziela żadnych gwarancji, wyraźnych ani dorozumianych, oraz nie przyjmuje odpowiedzialności prawnej, w przypadku gdyby treści zawarte na blogach firmy C.H. Robinson okazały się nieprawdziwe, niekompletne lub nieprzydatne. Odniesienia do produktów, procesów lub usług w postaci nazw firmowych, znaków towarowych, producentów lub innej nie muszą stanowić poparcia ani rekomendacji firmy C.H. Robinson dla tych produktów, procesów lub usług ani sugerować takiego poparcia lub takiej rekomendacji. Autorzy wyrażają swoje poglądy i opinie we własnym imieniu, a firma C.H. Robinson nie utożsamia się ze wszystkimi poglądami i opiniami wyrażonymi przez autorów. UŻYTKOWNIK ZGADZA SIĘ, ŻE FIRMA C.H. ROBINSON, JEJ PODMIOTY STOWARZYSZONE I ZALEŻNE, CZŁONKOWIE ZARZĄDU, DYREKTORZY, PRACOWNICY, PRZEDSTAWICIELE, NASTĘPCY I CESJONARIUSZE NIE PONOSZĄ ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA WSZELKIE SZKODY BEZPOŚREDNIE, POŚREDNIE, PRZYPADKOWE, SZCZEGÓLNE, NASTĘPCZE LUB ODSZKODOWANIA, W TYM M.IN. UTRATĘ KORZYŚCI (NAWET W PRZYPADKU GDY UŻYTKOWNIK ZOSTAŁ UPRZEDZONY O MOŻLIWOŚCI WYSTĄPIENIA TAKICH SZKÓD) WYNIKAJĄCE Z UŻYTKOWANIA BLOGÓW FIRMY C.H. ROBINSON LUB BĘDĄCE JEGO NASTĘPSTWEM. NIEKTÓRE JURYSDYKCJE NIE ZEZWALAJĄ NA WYŁĄCZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI Z TYTUŁU GWARANCJI LUB OGRANICZENIE SZKÓD. W ZASIĘGU TYCH JURYSDYKCJI NINIEJSZE WYŁĄCZENIA I OGRANICZENIA MOGĄ NIE MIEĆ ZASTOSOWANIA WOBEC UŻYTKOWNIKA. Niniejsze Warunki korzystania z blogów firmy C.H. Robinson podlegają prawu stanu Minnesota w USA. Użytkownik wyraża zgodę, że w przypadku wystąpienia sporu dotyczącego niniejszych Warunków korzystania z BLOGA sądy stanu Minnesota będą posiadać wyłączną jurysdykcję i właściwość terytorialną.