9 najczęstszych błędów celnych


Amerykańscy importerzy i eksporterzy, niezależnie od ich wielkości, są narażeni na audyty, ponieważ Służba Celna i Ochrony Granic USA (CBP) zwiększa egzekwowanie przepisów celnych.

Nie chodzi tylko o oszustwa, które CBP chce zlikwidować. Niewłaściwe prowadzenie dokumentacji, błędy i nieusunięte rozbieżności w Twoich transakcjach importowych lub eksportowych — w tym liczne luki procesowe lub informacyjne wśród partnerów handlowych — mogą skutkować karami pieniężnymi i zwiększać szanse na audyt celny.

Koszty błędów celnych

Błędy w procedurze celnej nie są tanie. CBP może nałożyć grzywny w wysokości do 10.000 USD na zgłoszenie za naruszenie zasad prowadzenia ewidencji. W zależności od poziomu zaniedbania stwierdzonego przez CBP — zaniedbania, rażącego zaniedbania, czy oszustwa — kary za przywóz towarów podlegających ocleniu wynoszą od 0,5 do 8-krotności wartości utraconego cła.

CBP nakłada jednak najwięcej kar za wykroczenia dotyczące artykułów niepodlegających ocleniu, nieprzynoszących dochodu. Również w tym przypadku, w zależności od stopnia naruszenia, wykroczenia dotyczące towarów niepodlegających ocleniu wynoszą od 5-20% w przypadku stwierdzenia zaniedbania, do 50-80% wartości towaru w przypadku oszustwa.

Ukryte koszty naruszenia przepisów celnych są bardzo wysokie: opóźnienia w przewozie towarów, utrata produktywności w związku z badaniem wykroczenia przez pracowników oraz potencjalna utrata przywilejów handlowych.

Częste błędy w handlu, których należy unikać

Spedytorzy międzynarodowi mogą podjąć kroki w celu zminimalizowania ryzyka niepowodzenia audytu poprzez zbadanie swoich przepływów i procesów transakcji handlowych. Oto typowe błędy związane z handlem zidentyfikowane przez CBP podczas kontroli, których należy unikać:

1.  Pomocnicze artykuły produkcyjne

Przedmioty dostarczane bezpośrednio lub pośrednio i bezpłatnie lub po obniżonej cenie do wykorzystania w związku z towarem. 

Przykładem mogą być materiały, komponenty, narzędzia, formy oraz prace inżynierskie lub projektowe wykonane poza Stanami Zjednoczonymi. Koszt materiałów pomocniczych podlega ocleniu.

2.  Dodatki do ceny zapłaconej lub należnej

Modyfikacja ceny towaru jest bardzo częsta w przypadku transakcji importowej. Kwestie takie jak brak lub uszkodzenie ładunku mogą prowadzić do obniżenia lub dodania do ceny faktycznie zapłaconej przez importera, a nie do ceny zgłoszonej przy wjeździe.

3.  Koszty niepodlegające odliczeniu

Różne koszty, które nie podlegają opłatom celnym. Na przykład usługi montażu i konserwacji po imporcie.

4.  Kraj pochodzenia

To, że coś zostało wysłane z jakiegoś kraju, nie oznacza, że zostało tam wyprodukowane lub że importer może podać ten kraj eksportujący jako kraj pochodzenia. Musisz wiedzieć, jaki jest kraj pochodzenia produktów.

5.  Klasyfikacja

Niedokładna klasyfikacja produktów może prowadzić do katastrofalnych skutków w zakresie zgodności z przepisami importowymi. Nieprawidłowe stosowanie specjalnych warunków programów handlowych jest tylko jednym z przykładów. Kwalifikacja do specjalnego programu handlowego zależy często od tego, czy towar jest objęty Zharmonizowanym Systemem Taryfowym (HTS).

6.  Umowy o wolnym handlu

Błędna lub niedokładna interpretacja specjalnych programów handlowych. Czy produkt rzeczywiście się kwalifikuje? Jakich środków/procesów i uzasadnienia użył importer, aby stwierdzić, że towar się kwalifikuje? Czy w momencie importu posiadasz odpowiednie dokumenty na poparcie tego twierdzenia?

7.  Działy 9801 i 9802 HTS

Przedstawiają zasady ponownego importu towarów pochodzenia amerykańskiego. CBP wymaga namacalnego dowodu, że produkt został pierwotnie wyprodukowany w Stanach Zjednoczonych i że nie został w żaden sposób ulepszony podczas pobytu za granicą. Nieprzestrzeganie postanowień tych rozdziałów to prosta droga do potknięcia się podczas audytu.

8.  Transakcje z podmiotami powiązanymi

Cena płacona za towar, gdy kupujący i sprzedający są podmiotami powiązanymi. Na przykład porozumienie o cenach transferowych, w którym uczestnicy należą do tej samej organizacji.

9.  Prowadzenie dokumentacji

Jesteś odpowiedzialny za przechowywanie dokumentacji transakcji handlowych przez pięć lat. Przestrzegaj wytycznych korporacyjnych. CBP przeprowadza audyty pod kątem spójności i zgodności z przepisami.

Rozpocznij rozmowę o zgodności z przepisami handlowymi

Unikanie tych śmiertelnych pułapek to dopiero początek utrzymywania zgodności z przepisami handlowymi. Zapraszamy do kontaktu z naszymi ekspertami ds. polityki handlowej w sprawie procesów związanych z handlem, najlepszych praktyk i wytycznych, które mogą obniżyć ryzyko kontroli CBP i pomóc Ci przygotować się do szczegółowej oceny