Warunki użytkowania aplikacji mobilnej Navisphere Driver

Ostatnia aktualizacja: 1 lipca 2021 r.

UWAGA -  Nieuważna jazda znacznie zwiększa prawdopodobieństwo udziału w wypadku samochodowym, który może skutkować śmiercią, obrażeniami ciała i/lub uszkodzeniem mienia. W wielu krajach używanie przez kierowców telefonu komórkowego lub innego urządzenia elektronicznego podczas jazdy jest zabronione. NIE OTWIERAJ ANI NIE UŻYWAJ NAVISPHERE CARRIER PODCZAS JAZDY. Zidentyfikowana trasa to jedynie sugerowana trasa, proponowana przez Twoje urządzenie. Nie musisz jechać sugerowaną trasą.

Niniejsze Warunki użytkowania obejmują zoptymalizowaną pod kątem urządzeń mobilnych aplikację mobilną Navisphere® Carrier firmy C.H. Robinson Worldwide, Inc. i jej podmiotów stowarzyszonych (łącznie „C.H. Robinson”) oraz inne aplikacje cyfrowe dostosowane do urządzeń mobilnych, których dotyczą niniejsze Warunki użytkowania (łącznie „Aplikacje objęte usługą”). W rozumieniu niniejszych Warunków użytkowania podmiot kontrolujący, kontrolowany lub znajdujący się pod wspólną kontrolą z innym podmiotem będzie uważany za „Podmiot stowarzyszony”, gdzie kontrola oznacza posiadanie pięćdziesięciu procent (50%) lub więcej udziałów z prawem głosu lub innych udziałów własnościowych. Niektóre funkcje Aplikacji objętych usługą mogą podlegać dodatkowym wytycznym, warunkom lub zasadom, które zostaną opublikowane na Stronie objętej usługą w związku z takimi funkcjami. Wszystkie takie dodatkowe warunki, wytyczne i zasady są włączone przez odniesienie do niniejszej Umowy. Terminy zapisane wielką literą, które nie zostały inaczej zdefiniowane w niniejszej Umowie, mają znaczenie nadane im w Globalnej polityce prywatności C.H. Robinson. Polityka prywatności zostaje niniejszym włączona przez to odniesienie do niniejszej Umowy.

NINIEJSZE WARUNKI UŻYTKOWANIA („UMOWA”) OKREŚLAJĄ PRAWNIE WIĄŻĄCE WARUNKI DOSTĘPU I KORZYSTANIA ZE STRON OBJĘTYCH USŁUGĄ. OTWIERAJĄC STRONY OBJĘTE USŁUGĄ LUB KORZYSTAJĄC Z NICH, AKCEPTUJESZ NINIEJSZĄ UMOWĘ (W IMIENIU SWOIM LUB PODMIOTU, KTÓRY REPREZENTUJESZ) ORAZ OŚWIADCZASZ I GWARANTUJESZ, ŻE MASZ PRAWO, UPOWAŻNIENIE I ZDOLNOŚĆ DO ZAWARCIA NINIEJSZEJ UMOWY (W IMIENIU SWOIM LUB PODMIOTU, KTÓRY REPREZENTUJESZ). JEŚLI NIE ZGADZASZ SIĘ ZE WSZYSTKIMI POSTANOWIENIAMI NINIEJSZEJ UMOWY, NIE OTWIERAJ STRON OBJĘTYCH USŁUGĄ, ANI NIE KORZYSTAJ Z NICH.

1. NAZWA UŻYTKOWNIKA I HASŁA. Tworząc nazwę użytkownika i hasło oraz rejestrując się w celu korzystania z Aplikacji objętych usługą („Rejestracja użytkownika”), oświadczasz i gwarantujesz, że: (a) wszystkie wymagane informacje rejestracyjne, które przesyłasz, są zgodne z prawdą i dokładne, oraz (b) że zapewnisz dokładność takich informacji. Będziesz odpowiedzialny za zachowanie poufności swojej Rejestracji użytkownika, a my nie będziemy ponosić odpowiedzialności za niewłaściwe wykorzystanie Twojej Rejestracji użytkownika przez jakąkolwiek osobę trzecią, niezależnie od tego, czy została przez Ciebie upoważniona, czy nie. Ponosisz odpowiedzialność za wszystkie czynności, które odbywają się w ramach Rejestracji użytkownika. Zgadzasz się niezwłocznie powiadomić firmę C.H. Robinson o każdym nieautoryzowanym użyciu lub podejrzeniu nieuprawnionego użycia swojej Rejestracji użytkownika lub jakimkolwiek innym naruszeniu bezpieczeństwa. Firma C.H. Robinson nie może i nie będzie ponosić odpowiedzialności za jakiekolwiek straty lub szkody wynikające z nieprzestrzegania przez Ciebie powyższych wymagań.

2. LICENCJE

2.1 Licencja. Z zastrzeżeniem warunków niniejszej Umowy firma C.H. Robinson udziela Ci niezbywalnej niewyłącznej licencji na dostęp do Aplikacji objętych usługą i korzystanie z nich w celu obsługi transportu przesyłek zaoferowanych Ci przez firmę C.H. Robinson. Z zastrzeżeniem warunków niniejszej Umowy, firma C.H. Robinson udziela Ci niezbywalnej niewyłącznej licencji na instalację i używanie oprogramowania udostępnianego przez firmę C.H. Robinson dla Aplikacji objętych usługą, wyłącznie w formacie wykonywalnego kodu wynikowego, wyłącznie na Twoim własnym urządzeniu mobilnym w celu obsługi transportu przesyłek zaoferowanych Ci przez firmę C.H. Robinson.

2.2 Określone ograniczenia. Prawa przyznane Ci w niniejszej Umowie podlegają następującym ograniczeniom: (a) nie możesz udzielać licencji, sprzedawać, wynajmować, dzierżawić, przenosić, cedować, rozpowszechniać, udostępniać ani w inny sposób komercyjnie wykorzystywać Aplikacji objętych usługą, (b) nie będziesz modyfikować, tworzyć dzieł pochodnych, rozmontowywać, kompilować wstecznie ani dokonywać inżynierii wstecznej jakiejkolwiek części Aplikacji objętych usługą, (c) nie będziesz uzyskiwać dostępu do Aplikacji objętych usługą w celu stworzenia podobnej lub konkurencyjnej usługi oraz (d) z wyjątkiem przypadków wyraźnie określonych w niniejszym dokumencie, żadna część Aplikacji objętych usługą nie może być kopiowana, reprodukowana, rozpowszechniana, ponownie publikowana, pobierana, wyświetlana, publikowana ani przesyłana w jakiejkolwiek formie ani za pomocą jakichkolwiek środków. Wszelkie przyszłe wydania, aktualizacje lub inne dodatki do funkcjonalności Aplikacji objętych usługą będą podlegać warunkom niniejszej Umowy. Wszelkie informacje o prawach autorskich i innych prawach własności dotyczące treści Aplikacji objętych usługą muszą być zachowane na wszystkich ich kopiach.

2.3 Bezprzewodowe bezpieczeństwo internetowe. Przyjmujesz do wiadomości i zgadzasz się, że bezprzewodowa poczta e-mail, SMS, WAP i usługi mobilne są świadczone za pośrednictwem systemów bezprzewodowych, które wykorzystują radio (i inne środki) do przesyłania komunikacji w sieciach złożonych. Nie gwarantujemy, że korzystanie z takich usług będzie prywatne lub bezpieczne i nie ponosimy odpowiedzialności za jakikolwiek ewentualny brak prywatności lub bezpieczeństwa. Ponosisz pełną odpowiedzialność za podjęcie środków ostrożności i zapewnienie środków bezpieczeństwa najlepiej dostosowanych do Twojej sytuacji i celu korzystania z usług.

2.4 Modyfikacja. C.H. Robinson zastrzega sobie prawo do modyfikowania, zawieszania lub zaprzestania udostępniania Aplikacji objętych usługą lub dowolnej ich części w dowolnym momencie, za powiadomieniem lub bez powiadomienia. Zgadzasz się, że firma C.H. Robinson nie będzie ponosić odpowiedzialności wobec Ciebie ani żadnej strony trzeciej za jakąkolwiek modyfikację, zawieszenie lub zaprzestanie udostępniania Aplikacji objętych usługą lub jakiejkolwiek ich części.

3. WŁASNOŚĆ I INFORMACJA ZWROTNA

3.1  Z wyjątkiem Treści użytkownika (zdefiniowanych poniżej), zgadzasz się, że wszystkie prawa własności intelektualnej, w tym prawa autorskie, patenty, znaki towarowe i tajemnice handlowe związane z Aplikacjami objętymi usługą należą do firmy C.H. Robinson. Udostępnienie Aplikacji objętych usługą nie przenosi na Ciebie ani na jakąkolwiek osobę trzecią żadnych praw, tytułów ani udziałów w prawach własności intelektualnej. Firma C.H. Robinson i jej dostawcy zastrzegają sobie wszelkie prawa, które nie zostały przyznane w niniejszej Umowie.

3.2 W przypadku przekazania firmie C.H. Robinson jakichkolwiek opinii lub sugestii dotyczących Aplikacji objętych usługą („Informacja zwrotna”), niniejszym przenosisz na firmę C.H. Robinson wszelkie prawa do Informacji zwrotnej i zgadzasz się, że firma C.H. Robinson ma prawo do wykorzystania takiej Informacji zwrotnej i powiązanych informacji w dowolny sposób, jaki uzna za stosowne. Firma C.H. Robinson będzie traktować wszelkie przekazane jej przez Ciebie Informacje zwrotne jako niepoufne i niezastrzeżone. Zgadzasz się nie przekazywać firmie C.H. Robinson żadnych informacji ani pomysłów, które uważasz za poufne lub zastrzeżone.

3.3 Aplikacje objęte usługą wykorzystują Google Analytics do zbierania i przetwarzania danych związanych z korzystaniem z nich przez użytkowników, w tym między innymi do przechowywania plików cookie i Twojego adresu IP. Bardziej szczegółowy opis wykorzystania przez firmę C.H. Robinson danych zebranych za pośrednictwem Aplikacji objętych usługą można znaleźć w Globalnej polityce prywatności firmy C.H. Robinson. Bardziej szczegółowy opis wykorzystania przez Google danych zebranych za pośrednictwem aplikacji mobilnej można znaleźć w polityce Adobe Analytics dotyczącej prywatności i aplikacji jej partnerów, która znajduje się w Adobe Privacy Center, pod nagłówkiem „Co klienci biznesowi Adobe robią z Twoimi danymi?”

4. TREŚCI UŻYTKOWNIKA

4.1 Treści użytkownika. „Treści użytkownika” oznaczają wszelkie informacje i treści, które użytkownik przesyła do Aplikacji objętych usługą lub używa w tych Aplikacjach (np. zdjęcia, dźwięk, wideo, wiadomości, tekst, pliki lub inne treści, które nam dostarczasz). Ponosisz wyłączną odpowiedzialność za swoje Treści użytkownika. Przyjmujesz na siebie wszelkie ryzyko związane z korzystaniem ze swoich Treści Użytkownika, w tym poleganiem na ich dokładności, kompletności lub użyteczności przez inne osoby, lub jakimkolwiek ujawnieniem Twoich Treści Użytkownika, które umożliwi identyfikację Ciebie lub jakiejkolwiek osoby trzeciej. Niniejszym oświadczasz i gwarantujesz, że Twoje Treści użytkownika nie naruszają Zasad dopuszczalnego użytkowania (określonych poniżej). Nie możesz oświadczać ani sugerować, że Twoje Treści użytkownika są w jakikolwiek sposób dostarczane, sponsorowane lub wspierane przez firmę C.H. Robinson. Ponieważ sam ponosisz odpowiedzialność za Treści użytkownika (a nie C.H. Robinson), możesz narazić się na odpowiedzialność, jeśli na przykład Twoje Treści użytkownika naruszają Zasady dopuszczalnego użytkowania. Firma C.H. Robinson nie jest zobowiązana do tworzenia kopii zapasowych jakichkolwiek Treści użytkownika, przy czym Treści użytkownika mogą zostać usunięte w dowolnym momencie. Ponosisz wyłączną odpowiedzialność za tworzenie kopii zapasowych Treści użytkownika, jeśli takich kopii potrzebujesz. Firma C.H. Robinson w żadnym wypadku nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek nieścisłości lub wady Treści użytkownika.

2.1 Licencja. Niniejszym udzielasz oraz oświadczasz i gwarantujesz, że masz prawo do udzielenia firmie C.H. Robinson nieodwołalnej, niewyłącznej, nieodpłatnej i w pełni opłaconej, obejmującej cały świat licencji na powielanie, rozpowszechnianie, publiczne wyświetlanie i wykonywanie, przygotowywanie dzieł pochodnych, włączanie do innych dzieł i wykorzystywanie w inny sposób swoich Treści użytkownika oraz udzielanie dalszych licencji na powyższe, w jakimkolwiek zgodnym z prawem celu. Zgadzasz się nieodwołalnie zrzec się (i spowodować zrzeczenie się) wszelkich roszczeń i twierdzeń dotyczących autorskich praw osobistych lub uznania autorstwa w odniesieniu do swoich Treści użytkownika.

4.3 Zasady dopuszczalnego użytkowania. Poniżej przedstawiono „Zasady dopuszczalnego użytkowania” firmy C.H. Robisnon:

(a) Zgadzasz się nie publikować, nie przesyłać e-mailem ani w inny sposób nie udostępniać Treści użytkownika:

 • które są niezgodne z prawem, szkodliwe, zawierające groźby, obelżywe, napastliwe, zniesławiające, pornograficzne, oszczercze lub naruszające prywatność innej osoby lub w jakikolwiek sposób szkodliwe dla nieletnich;
 • które nękają, poniżają, zastraszają lub wyrażają nienawiść wobec osoby lub grupy osób ze względu na religię, płeć, orientację seksualną, rasę, pochodzenie etniczne, wiek lub niepełnosprawność;
 • które zawierają dane osobowe lub identyfikujące inną osobę bez wyraźnej zgody tej osoby;
 • które są fałszywe, oszukańcze, wprowadzające w błąd, kłamliwe, zawierające błędne informacje, stosujące metodę na „przynętę” lub podszywanie się pod jakąkolwiek osobę lub podmiot;
 • które zawierają treści reklamowe, brandingowe lub promocyjne Twoje lub osoby trzeciej;
 • które stanowią niechcianą lub nieautoryzowaną reklamę, materiały promocyjne, wiadomości-śmieci, spam, łańcuszki, piramidy lub wszelkie inne formy powielających się lub niechcianych wiadomości, zarówno komercyjnych, jak i innych;
 • które naruszają jakiekolwiek prawa osób trzecich, w tym prawa autorskie, znaki towarowe, patenty, tajemnice handlowe, prawa osobiste, prawo do prywatności, prawo do reklamy lub jakąkolwiek inną własność intelektualną lub prawo własności;
 • które ograniczają lub uniemożliwiają innym użytkownikom korzystanie ze stron firmy C.H. Robinson lub oferowanych na nich usług firmy C.H. Robinson;
 • które obejmują Twoje dane osobowe, takie jak numer telefonu, adres, nazwisko, adres URL lub adres e-mail;
 • które stanowią skopiowane prywatne wiadomości od innych użytkowników;
 • które zawierają ponowne publikacje Treści użytkownika naruszających niniejsze warunki; lub
 • które stanowią naruszenie jakiegokolwiek prawa, regulacji lub obowiązków, lub ograniczeń nałożonych przez jakąkolwiek osobę trzecią.

(b) Ponadto zgadzasz się nie używać Aplikacji objętych usługą do:

 • przesyłania, przekazywania lub rozpowszechniania wirusów komputerowych, robaków lub oprogramowania przeznaczonego do uszkodzenia lub zmiany systemu komputerowego lub danych;
 • zbierania lub gromadzenia informacji lub danych dotyczących innych użytkowników, w tym adresów e-mail, bez ich zgody;
 • ingerowania, zakłócania lub tworzenia nadmiernego obciążenia serwerów lub sieci podłączonych do Aplikacji objętych usługą lub naruszania przepisów, zasad lub procedur takich sieci;
 • podejmowania prób uzyskania nieautoryzowanego dostępu do Aplikacji objętych usługą, innych systemów komputerowych lub sieci połączonych lub używanych razem z aplikacjami objętymi usługą, poprzez wydobywanie haseł lub w inny sposób;
 • manipulowania przy jakichkolwiek mechanizmach ochrony praw autorskich mających zastosowanie do treści w jakichkolwiek Aplikacjach objętych usługą;
 • wprowadzania oprogramowania lub automatycznych agentów, lub skryptów do Aplikacji objętych usługą w celu tworzenia wielu kont, generowania automatycznych wyszukiwań, żądań i zapytań lub kasowania, usuwania lub wydobywania danych z Aplikacji objętych usługą (z wyjątkiem tego, że przyznajemy operatorom publicznych wyszukiwarek możliwe do odwołania pozwolenie na używanie pająków do kopiowania materiałów ze Strony wyłącznie w celu i wyłącznie w zakresie niezbędnym do tworzenia publicznie dostępnych indeksów materiałów do wyszukiwania, ale nie pamięci podręcznych ani archiwów takich materiałów).

4.4 Egzekwowanie praw. Zastrzegamy sobie prawo (ale nie mamy obowiązku) do przeglądania jakichkolwiek Treści użytkownika, prowadzenia dochodzenia i/lub podejmowania odpowiednich działań przeciwko Tobie według naszego wyłącznego uznania, jeśli naruszysz Politykę dopuszczalnego użytkowania lub jakiekolwiek inne postanowienie niniejszej Umowy lub w inny sposób nałożysz odpowiedzialność na nas lub jakąkolwiek inna osobę. Takie działania mogą obejmować usunięcie lub modyfikację Twoich Treści użytkownika, zakończenie Twojej Rejestracji użytkownika i/lub zgłoszenie Cię organom ścigania. Jeśli firma C.H. Robinson zdecyduje się na modyfikację Treści użytkownika, C.H. Robinson mimo to nadal nie ponosi żadnej odpowiedzialności za Treści użytkownika.

4.5 Inni użytkownicy. Każdy użytkownik Aplikacji objętej usługą ponosi wyłączną odpowiedzialność za wszelkie swoje Treści użytkownika. Ponieważ nie kontrolujemy Treści użytkownika, przyjmujesz do wiadomości i zgadzasz się, że nie jesteśmy odpowiedzialni za Treści użytkownika i nie udzielamy żadnych gwarancji dotyczących dokładności, aktualności, przydatności lub jakości Treści użytkownika oraz nie ponosimy za nie żadnej odpowiedzialności. Twoje interakcje z innymi użytkownikami Strony objętej usługą odbywają się wyłącznie między Tobą a takim użytkownikiem. Zgadzasz się, że firma C.H. Robinson nie będzie ponosić odpowiedzialności za jakiekolwiek straty lub szkody wynikające z takich interakcji. W przypadku sporu między Tobą a jakimkolwiek użytkownikiem Strony objętej usługą nie mamy obowiązku się w to angażować. Przyjmujesz do wiadomości, że inni użytkownicy mogą zamieszczać komentarze dotyczące Twoich Treści użytkownika, które mogą być obraźliwe, a firma C.H. Robinson nie ma obowiązku monitorowania ani usuwania takich Treści użytkownika.

4.6 Zrzeczenie się. Niniejszym na zawsze zwalniasz nas (oraz naszych dyrektorów, pracowników, agentów, następców i cesjonariuszy) z każdego przeszłego, obecnego i przyszłego sporu, roszczenia, konfliktu, żądania, prawa, zobowiązania i odpowiedzialności, postępowania i roszczenia wszelkiego rodzaju i charakteru (w tym w związku z obrażeniami ciała, śmiercią i uszkodzeniem mienia), które powstały lub wynikają bezpośrednio lub pośrednio z jakichkolwiek interakcji lub działań lub zaniechań lub odnoszą się bezpośrednio lub pośrednio do jakichkolwiek interakcji lub działania lub zaniechania innych użytkowników Stron objętych usługą. JEŚLI JESTEŚ MIESZKAŃCEM KALIFORNII, NINIEJSZYM ZRZEKASZ SIĘ PRAWA WYNIKAJĄCEGO Z SEKCJI 1542 KODEKSU CYWILNEGO KALIFORNII, W ZWIĄZKU Z POWYŻSZYM, KTÓRA STANOWI: „OGÓLNE ZRZECZENIE SIĘ NIE OBEJMUJE ROSZCZEŃ, O KTÓRYCH WIERZYCIEL NIE WIE LUB KTÓRYCH ISTNIENIA Z KORZYŚCIĄ DLA NIEGO NIE PODEJRZEWA W MOMENCIE ZRZECZENIA SIĘ, A KTÓRE, JEŚLI BYŁYBY MU WIADOME, MUSIAŁYBY MIEĆ ZNACZĄCY WPŁYW NA JEGO UGODĘ Z DŁUŻNIKIEM”.

4.7 Dane osobowe. Aplikacje objęte licencją będą gromadzić podane przez Ciebie dane osobowe podczas korzystania z Aplikacji objętych usługą, w tym między innymi lokalizację, imię i nazwisko, adres e-mail i numer telefonu. Korzystanie z Twojej lokalizacji umożliwi dostarczanie Ci określonych informacji związanych z tą lokalizacją za pośrednictwem Aplikacji objętych usługą. Firma C.H. Robinson będzie gromadzić, wykorzystywać, utrzymywać, udostępniać i usuwać Twoje dane osobowe zgodnie z wymogami, ograniczeniami i procesami określonymi w Globalnej Polityce Prywatności firmy C.H. Robinson lub zgodnie z wymogami prawa.

5. ZWOLNIENIE Z ODPOWIEDZIALNOŚCI. Zgadzasz się zabezpieczyć firmę C.H. Robinson (i jej dyrektorów, pracowników, wykonawców i przedstawicieli) i zwolnić z odpowiedzialności, w tym z tytułu kosztów i opłat za czynności adwokackie, z tytułu wszelkich roszczeń lub żądań wysuwanych przez jakiekolwiek osoby trzecie w związku z (a) korzystaniem przez Ciebie z Aplikacji objętych usługą, (b) Twoimi Treściami użytkownika, (c) naruszeniem niniejszej Umowy, lub (d) naruszeniem przez Ciebie obowiązujących przepisów lub regulacji. Firma C.H. Robinson zastrzega sobie prawo, na Twój koszt, do przejęcia wyłącznej obrony i kontroli w każdej sprawie, w związku z którą jesteś zobowiązany do zwolnienia nas z odpowiedzialności, i zgadzasz się współpracować w naszej obronie przed tymi roszczeniami. Zobowiązujesz się nie zawierać ugód w żadnych sprawach bez uprzedniej pisemnej zgody firmy C.H. Robinson. Firma C.H. Robinson dołoży wszelkich uzasadnionych starań, aby powiadomić Cię o każdym takim roszczeniu, powództwie lub postępowaniu, gdy się o nim dowie.

6. ZASTRZEŻENIA

APLIKACJE OBJĘTE USŁUGĄ SĄ DOSTARCZANE „W STANIE, W JAKIM SIĘ ZNAJDUJĄ” I „W MIARĘ DOSTĘPNOŚCI”, A MY (I NASI DOSTAWCY) WYRAŹNIE ZRZEKAMY SIĘ WSZELKICH GWARANCJI I WARUNKÓW JAKIEGOKOLWIEK RODZAJU, WYRAŹNYCH LUB DOROZUMIANYCH, W TYM GWARANCJI LUB WARUNKÓW PRZYDATNOŚCI HANDLOWEJ, PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU, WŁASNOŚCI, NIEZAKŁÓCONEGO UŻYTKOWANIA, DOKŁADNOŚCI LUB NIENARUSZALNOŚCI. MY (I NASI DOSTAWCY) NIE GWARANTUJEMY, ŻE APLIKACJE OBJĘTE USŁUGĄ: (A) SPEŁNIĄ TWOJE WYMAGANIA; (B) BĘDĄ DOSTĘPNE NIEPRZERWANIE, NA CZAS, W SPOSÓB BEZPIECZNY LUB WOLNY OD BŁĘDÓW; LUB (C) BĘDĄ DOKŁADNE, NIEZAWODNE, WOLNE OD WIRUSÓW LUB INNEGO SZKODLIWEGO KODU, KOMPLETNE, ZGODNE Z PRAWEM LUB BEZPIECZNE.

ZE WZGLĘDU NA SAM CHARAKTER INTERNETU NIE MOŻEMY ZAPEWNIĆ, ŻE INFORMACJE PODCZAS TRANSMISJI PRZEZ INTERNET LUB PRZECHOWYWANE W NASZYM SYSTEMIE LUB ZNAJDUJĄCE SIĘ POD NASZĄ OPIEKĄ W INNY SPOSÓB, BĘDĄ CAŁKOWICIE ZABEZPIECZONE PRZED INNYMI OSOBAMI, TAKIMI JAK HAKERZY. C.H. ROBINSON NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA JAKIEKOLWIEK BŁĘDY, POMINIĘCIA, ZAKŁÓCENIA, USUNIĘCIA, WADY, OPÓŹNIENIA W DZIAŁANIU LUB TRANSMISJI, AWARIE LINII KOMUNIKACYJNEJ, KRADZIEŻ LUB ZNISZCZENIE, LUB NIEUPRAWNIONY DOSTĘP, LUB ZMIANĘ JAKICHKOLWIEK TREŚCI UŻYTKOWNIKA. C.H. ROBINSON NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA JAKIEKOLWIEK PROBLEMY LUB AWARIE TECHNICZNE JAKIEJKOLWIEK SIECI LUB LINII TELEFONICZNEJ, INTERNETOWYCH SYSTEMÓW KOMPUTEROWYCH, SERWERÓW LUB DOSTAWCÓW, SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO, OPROGRAMOWANIA LUB AWARII POCZTY E-MAILI Z POWODU PROBLEMÓW TECHNICZNYCH LUB OBCIĄŻENIA ŁĄCZ INTERNETOWYCH LUB APLIKACJI OBJĘTYCH USŁUGĄ, LUB W OBU TYCH PRZYPADKÓW ŁĄCZNIE, W TYM WSZELKICH USZKODZEŃ LUB INNYCH SZKÓD KOMPUTERÓW UŻYTKOWNIKÓW LUB INNYCH OSÓB ZWIĄZANYCH Z UDZIAŁEM LUB WYNIKAJĄCYCH Z UDZIAŁU W JAKICHKOLWIEK CZYNNOŚCIACH W APLIKACJACH OBJĘTYCH USŁUGĄ LUB POBIERANIEM MATERIAŁÓW. PRZYJMUJESZ DO WIADOMOŚCI, ŻE POBIERAJĄC JAKIEKOLWIEK MATERIAŁY, ROBISZ TO NA WŁASNE RYZYKO. W ŻADNYM WYPADKU C.H. ROBINSON NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA JAKIEKOLWIEK STRATY LUB USZKODZENIA, W TYM USZKODZENIA CIAŁA LUB ŚMIERĆ, WYNIKAJĄCE Z KORZYSTANIA ZE STRON OBJĘTYCH USŁUGĄ, JAKIEJKOLWIEK TREŚCI ZAMIESZCZONEJ NA NICH LUB ZA ICH POŚREDNICTWEM ANI ZA POSTĘPOWANIE JAKICHKOLWIEK UŻYTKOWNIKÓW TYCH STRON, ZARÓWNO ONLINE, JAK I OFFLINE. MOŻEMY, W DOWOLNYM MOMENCIE, EDYTOWAĆ LUB USUWAĆ WSZELKIE TREŚCI WYŚWIETLANE W APLIKACJACH OBJĘTYCH USŁUGĄ. KORZYSTASZ ZE STRON OBJĘTYCH USŁUGĄ NA WŁASNE RYZYKO. NIEKTÓRE CZĘŚCI NASZYCH APLIKACJI OBJĘTYCH USŁUGĄ OFERUJĄ PORADY OD RÓŻNYCH DOSTAWCÓW, KTÓRZY MOGĄ BYĆ ZWIĄZANI Z C.H. ROBINSON LUB CZŁONKAMI SPOŁECZNOŚCI UŻYTKOWNIKÓW. TAKIE PORADY SĄ ZAMIESZCZONE WYŁĄCZNIE W CELU ROZRYWKI, A NIE JAKO ODPOWIEDŹ LUB ROZWIĄZANIE INDYWIDUALNEJ SYTUACJI. C.H. ROBINSON NIE GWARANTUJE I NIE OBIECUJE ŻADNYCH KONKRETNYCH WYNIKÓW KORZYSTANIA Z APLIKACJI OBJĘTYCH USŁUGĄ.

NIEKTÓRE JURYSDYKCJE NIE ZEZWALAJĄ NA WYŁĄCZENIE GWARANCJI DOROZUMIANYCH, WIĘC POWYŻSZE WYŁĄCZENIE MOŻE NIE MIEĆ ZASTOSOWANIA W TWOIM PRZYPADKU.

7. OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI

W ŻADNYM WYPADKU NIE PONOSIMY ODPOWIEDZIALNOŚCI WOBEC CIEBIE ANI OSÓB TRZECICH ZA JAKĄKOLWIEK UTRATĘ ZYSKÓW LUB JAKIEKOLWIEK SZKODY POŚREDNIE, NASTĘPCZE, UBOCZNE, WYMIERNE LUB ODSZKODOWANIA RETORSYJNE LUB SANKCYJNE, WYNIKAJĄCE Z NINIEJSZEJ UMOWY LUB ZWIĄZANE Z NINIEJSZĄ UMOWĄ LUB KORZYSTANIEM PRZEZ CIEBIE, LUB NIEMOŻNOŚCIĄ KORZYSTANIA Z APLIKACJI OBJĘTYCH USŁUGĄ, NAWET JEŚLI ZOSTALIŚMY POINFORMOWANI O MOŻLIWOŚCI WYSTĄPIENIA TAKICH SZKÓD.

NIEZALEŻNIE OD JAKICHKOLWIEK INNYCH POSTANOWIEŃ ZAWARTYCH W NINIEJSZYM DOKUMENCIE, NASZA ODPOWIEDZIALNOŚĆ WOBEC CIEBIE ZA WSZELKIE SZKODY WYNIKAJĄCE Z NINIEJSZEJ UMOWY LUB Z NIĄ ZWIĄZANE (Z JAKICHKOLWIEK PRZYCZYN I NIEZALEŻNIE OD FORMY POSTĘPOWANIA), BĘDZIE ZAWSZE OGRANICZONA DO (A) PIĘĆDZIESIĘCIU DOLARÓW AMERYKAŃSKICH (50 USD) LUB (B) EWENTUALNYCH KWOT, KTÓRE ZAPŁACIŁEŚ C.H. ROBINSON W CIĄGU UPRZEDNICH 12 MIESIĘCY, W ZALEŻNOŚCI OD TEGO, KTÓRA Z TYCH WARTOŚCI BĘDZIE WIĘKSZA. LIMIT TEN POZOSTAJE BEZ ZMIAN RÓWNIEŻ W PRZYPADKU WIĘKSZEJ LICZBY ROSZCZEŃ. ZGADZASZ SIĘ, ŻE NASI DOSTAWCY NIE PONOSZĄ ŻADNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI WYNIKAJĄCEJ Z NINIEJSZEJ UMOWY LUB Z NIĄ ZWIĄZANEJ.

NIEKTÓRE JURYSDYKCJE NIE ZEZWALAJĄ NA OGRANICZENIE LUB WYŁĄCZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA SZKODY UBOCZNE LUB NASTĘPCZE, WIĘC POWYŻSZE OGRANICZENIE LUB WYŁĄCZENIE MOŻE NIE MIEĆ ZASTOSOWANIA W TWOIM PRZYPADKU.

8. STRONY OSÓB TRZECICH. Aplikacje objęte usługą mogą zawierać linki do stron internetowych, usług i reklam osób trzecich (łącznie „  Strony osób trzecich”). Takie Strony osób trzecich nie znajdują się pod kontrolą firmy C.H. Robinson i firma C.H. Robinson nie ponosi odpowiedzialności za żadne Strony osób trzecich. Firma C.H. Robinson udostępnia te Strony osób trzecich wyłącznie dla wygody i nie sprawdza, zatwierdza, monitoruje, popiera, gwarantuje ani nie składa żadnych oświadczeń w odniesieniu do nich. Korzystasz ze wszystkich Stron osób trzecich na własne ryzyko. Kiedy łączysz się ze Stroną osoby trzeciej, obowiązują Cię odpowiednie regulaminy tej osoby, w tym jej praktyki dotyczące prywatności i gromadzenia danych. Przed przystąpieniem do jakiejkolwiek transakcji związanej z takimi Stronami osób trzecich należy przeprowadzić takie dochodzenie, które uznasz za konieczne lub właściwe.

9. CZAS OBOWIĄZYWANIA I ROZWIĄZANIE UMOWY. Z zastrzeżeniem postanowień niniejszego paragrafu niniejsza Umowa będzie w pełni obowiązywać podczas korzystania przez Ciebie z Aplikacji objętych usługą. Możemy (a) zawiesić Twoje prawa do korzystania z Aplikacji objętych usługą (w tym Rejestrację użytkownika) lub (b) rozwiązać niniejszą Umowę w dowolnym momencie z dowolnego powodu według naszego wyłącznego uznania, w tym z powodu korzystania z Aplikacji objętych usługą z naruszeniem niniejszej Umowy. Po rozwiązaniu niniejszej Umowy Rejestracja użytkownika oraz prawo do dostępu i korzystania z Aplikacji objętych usługą wygasają natychmiast. Przyjmujesz do wiadomości, że jakiekolwiek ustanie Twojej Rejestracji użytkownika wiąże się z usunięciem powiązanych z nią Treści użytkownika z naszych baz danych czasu rzeczywistego. Firma C.H. Robinson nie będzie ponosić wobec Ciebie żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek wypowiedzenie niniejszej Umowy, w tym za wypowiedzenie Rejestracji użytkownika lub usunięcie Twoich Treści użytkownika. Nawet po rozwiązaniu niniejszej Umowy następujące postanowienia niniejszej Umowy pozostaną w mocy: paragrafy 3-11.

10. POLITYKA DOTYCZĄCA PRAW AUTORSKICH

10.1 Jeśli uważasz, że Twoje prawa autorskie zostały naruszone, możesz przesłać nam powiadomienie na adres  [email protected]. Powiadomienie, aby było skuteczne, musi zawierać:

 • Podpis elektroniczny osoby upoważnionej do działania w imieniu właściciela wyłącznego prawa, które zostało rzekomo naruszone;
 • Identyfikację dzieła chronionego prawem autorskim, które rzekomo zostało naruszone, lub, jeśli wiele dzieł chronionych prawem autorskim na jednej stronie internetowej jest objętych jednym powiadomieniem, reprezentatywną listę takich dzieł na tej stronie;
 • Identyfikację materiału, który rzekomo narusza lub jest przedmiotem działań naruszających prawa autorskie i który ma zostać usunięty lub do którego dostęp ma być wyłączony, oraz informacje wystarczające, abyśmy mogli zlokalizować ten materiał;
 • Informacje wystarczające do umożliwienia nam skontaktowania się z Tobą, w tym adres, numer telefonu i, jeśli jest dostępny, adres poczty elektronicznej, pod którym można skontaktować się ze stroną składającą skargę;
 • Oświadczenie, że strona składająca skargę jest przekonana w dobrej wierze, że wykorzystanie materiałów w sposób będący przedmiotem skargi nie jest dozwolony przez właściciela praw autorskich, jego agenta lub przepisy prawa; oraz
 • Oświadczenie, że informacje zawarte w powiadomieniu są dokładne i pod rygorem odpowiedzialności za składanie fałszywych zeznań, że strona skarżąca jest upoważniona do działania w imieniu właściciela wyłącznego prawa, które rzekomo zostało naruszone.

Możemy powiadomić użytkowników, że otrzymaliśmy zawiadomienie o naruszeniu, za pomocą ogólnego powiadomienia na naszej stronie, poczty elektronicznej na adres e-mail użytkownika umieszczony w naszych rejestrach lub w formie pisemnej wiadomości wysłanej pocztą priorytetową na adres fizyczny użytkownika umieszczony w naszych rejestrach. Jeśli otrzymasz takie zawiadomienie, możesz przekazać wyznaczonemu agentowi kontrzawiadomienie na piśmie, które zawiera poniższe informacje. Kontrzawiadomienie, aby było skuteczne, musi być sporządzone w formie pisemnej i zawierać:

 • Twój fizyczny lub elektroniczny podpis;
 • Identyfikację materiału, który został usunięty lub do którego dostęp został zablokowany oraz miejsce, w którym materiał pojawił się przed jego usunięciem lub zablokowaniem;
 • Oświadczenie pod rygorem odpowiedzialności za składanie fałszywych zeznań, że masz w dobrej wierze przekonanie, że materiał został usunięty lub zablokowany w wyniku pomyłki lub błędnej identyfikacji materiału, który miał zostać usunięty lub zablokowany; oraz
 • Twoje imię i nazwisko, adres zamieszkania i numer telefonu oraz oświadczenie, że wyrażasz zgodę na właściwość Federalnego Sądu Okręgowego dla okręgu sądowego, w którym znajduje się Twój adres fizyczny, lub, jeśli Twój adres fizyczny znajduje się poza Stanami Zjednoczonymi, dla okręgu sądowego, w którym znajduje się nasza siedziba, oraz że zaakceptujesz doręczenie pism procesowych od osoby, która przekazała powiadomienie o materiale rzekomo naruszającym prawa autorskie, lub od przedstawiciela takiej osoby.

Zablokujemy dostęp do naszych Aplikacji objętych usługą każdemu użytkownikowi, który celowo naruszy prawa własności jakiejkolwiek osoby trzeciej.

11. POSTANOWIENIA OGÓLNE

11.1 Zmiany w Warunkach użytkowania. Niniejsza Umowa podlega sporadycznym zmianom, a jeśli wprowadzimy jakiekolwiek istotne zmiany, możemy powiadomić Cię, umieszczając w widocznym miejscu powiadomienie o zmianach w naszych Aplikacjach objętych usługą lub innych stronach internetowych kontrolowanych przez firmę C.H. Robinson. Wszelkie zmiany w niniejszych Warunkach użytkowania zaczną obowiązywać po piętnastu (15) dniach kalendarzowych po opublikowaniu przez nas powiadomienia o zmianach w naszych Aplikacjach objętych usługą lub innych stronach internetowych kontrolowanych przez firmę C.H. Robinson. Zmiany te zaczną obowiązywać natychmiast dla nowych użytkowników naszych Aplikacji objętych usługą. Dalsze korzystanie z naszych Aplikacji objętych usługą po powiadomieniu o takich zmianach będzie oznaczać, że akceptujesz takie zmiany i wyrażasz zgodę, że Warunki zawarte w takich zmianach będą dla Ciebie wiążące.

11.2 Rozstrzyganie sporów. PROSIMY O UWAŻNE PRZECZYTANIE PONIŻSZEGO TEKSTU. MA ON WPŁYW NA TWOJE PRAWA.

1. Z wyjątkiem roszczeń którejkolwiek ze stron dotyczących naruszenia lub przywłaszczenia patentu, praw autorskich, znaku towarowego lub tajemnicy handlowej drugiej strony, wszelkie spory między Tobą a firmą C.H. Robinson wynikające z niniejszej Umowy lub w jakikolwiek sposób z nią związane muszą być rozstrzygane w drodze arbitrażu, którego rozstrzygnięcia będą wiążące, jak opisano w niniejszym paragrafie. Niniejsza umowa o poddaniu się pod arbitraż będzie podlegać szerokiej wykładni. Obejmuje ona między innymi wszystkie roszczenia i spory związane z korzystaniem przez Ciebie z dowolnych Aplikacji objętych usługą.

2. ZGADZASZ SIĘ, ŻE ZAWIERAJĄC NINIEJSZĄ UMOWĘ, TY I C.H. ROBINSON ZRZEKACIE SIĘ PRAWA DO PROCESU Z UDZIAŁEM ŁAWY PRZYSIĘGŁYCH LUB UCZESTNICTWA W POWÓDZTWACH ZBIOROWYCH. TY I C.H. ROBINSON ZGADZACIE SIĘ, ŻE KAŻDA ZE STRON MOŻE WNOSIĆ ROSZCZENIA PRZECIWKO DRUGIEJ STRONIE TYLKO INDYWIDUALNIE, A NIE JAKO POWÓD LUB CZŁONEK W JAKIMKOLWIEK DOMNIEMANYM POSTĘPOWANIU GRUPOWYM LUB PRZEDSTAWICIELSKIM. KAŻDY ARBITRAŻ BĘDZIE ODBYWAŁ SIĘ INDYWIDUALNIE; ARBITRAŻ ZBIOROWY I POZWY ZBIOROWE NIE SĄ DOZWOLONE.

3. Arbitraż będzie podlegać zasadom arbitrażu handlowego i dodatkowym procedurom dotyczącym sporów konsumenckich Amerykańskiego Stowarzyszenia Arbitrażowego („AAA”), z modyfikacjami wprowadzonymi w niniejszym paragrafie. W przypadku wszelkich roszczeń, w których łączna kwota żądanego odszkodowania wynosi 10 000 USD lub mniej, AAA, ty i firma C.H. Robinson będą przestrzegać następujących zasad: (a) arbitraż będzie prowadzony wyłącznie na podstawie pism procesowych oraz (b) arbitraż nie obejmuje osobistego stawiennictwa stron lub świadków, chyba że strony uzgodniły inaczej. Jeśli roszczenie przekracza 10 000 USD, prawo do przesłuchania zostanie określone zgodnie z zasadami AAA, a przesłuchanie (jeśli takie ma miejsce) musi się odbyć w Minneapolis w stanie Minnesota. Orzeczenie arbitra jest wiążące i może zostać uznane za wykonalne w dowolnym sądzie właściwym. W przypadku, gdy niniejsza umowa o poddaniu się pod arbitraż zostanie uznana za niewykonalną przez sąd, wówczas spory, które w innym przypadku zostałyby rozstrzygnięte w drodze arbitrażu, będą rozstrzygane wyłącznie w sądach stanowych lub federalnych zlokalizowanych w hrabstwie Hennepin w Minneapolis w stanie Minnesota. Roszczenia z tytułu naruszenia lub przywłaszczenia patentu, praw autorskich, znaku towarowego lub tajemnicy handlowej drugiej strony mogą być wnoszone wyłącznie do sądów stanowych i federalnych zlokalizowanych w Minneapolis w stanie Minnesota.

4. Niniejsza Umowa podlega i będzie interpretowana wyłącznie zgodnie z prawem stanu Minnesota w Stanach Zjednoczonych bez wprowadzania w życie jakiegokolwiek prawa, które skutkowałoby zastosowaniem prawa innej jurysdykcji.

11.3 Całość Umowy. Niniejsza Umowa (w tym Polityka prywatności i warunki korzystania ze stron internetowych C.H. Robinson) stanowi całość umowy między Tobą a nami dotyczącej korzystania z Aplikacji objętych usługą. Niewykonanie lub nieegzekwowanie przez nas jakiegokolwiek prawa lub postanowienia niniejszej Umowy nie będzie stanowić zrzeczenia się takiego prawa lub postanowienia. Tytuły sekcji w niniejszej Umowie służą wyłącznie wygodzie i nie mają skutków prawnych ani umownych. Słowa "zawierające" lub "w tym" oznaczają "w tym bez ograniczeń". Jeśli którekolwiek z postanowień niniejszej Umowy zostanie z jakiegokolwiek powodu uznane za nieważne lub niewykonalne, pozostałe postanowienia niniejszej Umowy pozostaną nienaruszone, a nieważne lub niewykonalne postanowienie zostanie uznane za zmodyfikowane tak, aby było ważne i wykonalne w maksymalnym dozwolonym zakresie przez prawo. Twoja relacja z firmą C.H. Robinson jest relacją niezależnego kontrahenta i żadna ze stron nie jest agentem ani partnerem drugiej. Niniejsza Umowa oraz zawarte w niej prawa i obowiązki nie mogą być przenoszone, podzlecane, delegowane ani w inny sposób przekazywane przez Ciebie bez uprzedniej pisemnej zgody firmy C.H. Robinson, a wszelkie próby cesji, podwykonawstwa, delegowania lub przeniesienia z naruszeniem powyższego będą nieważne. Warunki niniejszej Umowy będą wiążące dla cesjonariuszy.

11.4 Informacje o prawach autorskich/znakach towarowych. Copyright © 2016, C.H. Robinson Worldwide, Inc. Wszelkie prawa zastrzeżone. Wszystkie znaki towarowe, logo i znaki usługowe („Znaki”) wyświetlane w Aplikacjach objętych usługą są naszą własnością lub własnością innych osób trzecich. Nie wolno używać tych Znaków bez naszej uprzedniej pisemnej zgody lub zgody osoby trzeciej, która może być właścicielem tych Znaków.