Znajomość dostępnych opcji podczas importowania próbek handlowych


  Próbki komercyjne są istotną częścią biznesu — zwłaszcza rozwoju produktu. Import próbek handlowych jest ważny przy pozyskiwaniu zamówień i testowaniu jakości produktu i jego materiałów przed rozpoczęciem produkcji.

  Ten etap jest kluczowy dla firm wprowadzających zmiany w produktach, dodających je do swojej linii produktów lub składających duże zamówienie u producenta. Służba Celna i Ochrony Granic USA (CBP) reguluje import próbek handlowych tak samo, jak każdą inną przesyłkę handlową, i ważne jest, aby jako importer dołożyć należytej staranności w zakresie zgodności polityki handlowej z przepisami.

  Istnieją różne opcje importu próbek handlowych do Stanów Zjednoczonych, a zrozumienie różnych wymagań może pomóc w określeniu najlepszej z nich dla Twojej firmy i okoliczności.

  Istnieją dwie podstawowe opcje dla importera, aby sprowadzać stale próbki handlowe do Stanów Zjednoczonych.

  1. Wwóz bezcłowy – 9811.00.60

  Amerykański zharmonizowany kodeks taryfowy (HTS) zawiera specjalne przepisy dotyczące próbek handlowych. Numer 9811.00.60 w HTS obejmuje "Wszelkie próbki, z wyjątkiem próbek objętych 9811.00.20 (próbki alkoholu) lub 9811.00.40 (próbki tytoniu), o wartości nieprzekraczającej 1 USD za sztukę, lub oznaczone, podarte, perforowane lub w inny sposób zmienione tak, że nie nadają się do sprzedaży lub do użytku innego niż jako próbka".

  Zgodnie z tym przepisem, próbki mogą być importowane bezcłowo, jeśli:

  • Próbki są warte mniej niż 1 USD, lub
  • Próbki o wartości przekraczającej 1 USD muszą być oznaczone jako próbki i traktowane w sposób uniemożliwiający ich odsprzedaż.

  Towar musi być trwale oznaczony jako "próbka" lub przecięty, lub rozdarty w widoczny sposób. Wprowadzono również dodatkowe wymogi dotyczące znakowania i uszkadzania dla produktów tekstylnych i obuwia. Ponadto w zależności od rodzaju tkaniny, rozmiaru i innych czynników, mogą być egzekwowane inne wymagania.

  Dokumenty handlowe muszą wskazywać wartość próbek, nawet jeśli są one dostarczane importerowi bezpłatnie lub nie mają wartości handlowej. Dokument handlowy musi zawierać stwierdzenie "próbki uszkodzone – 9811.00.60", aby zapewnić procedurę bezcłową. Próbki muszą zazwyczaj zostać zniszczone lub przekazane organizacji charytatywnej lub innym podmiotom niekomercyjnym po ich wykorzystaniu. Importerzy nie mogą ich sprzedawać ani przekształcać w artykuły nadające się do sprzedaży.

  2. Zgłoszenie zwykłe

  Jako importer możesz zdecydować się na import próbek w ramach zwykłego zgłoszenia celnego. Być może będziesz musiał zapłacić cła i podatki w zależności od HTS i stawki celnej oraz przestrzegać wszystkich przepisów i wymogów dotyczących zgłoszenia celnego. Towary będą jednak mogły pozostać w Stanach Zjednoczonych na czas nieokreślony, a Ty zachowasz prawo do sprzedaży próbek po ich wykorzystaniu.

  Jeśli wartość próbki handlowej jest niższa niż 800 USD, importerzy mogą skorzystać z typu zgłoszenia 86, który pozwala na przywóz towarów o wartości poniżej 800 USD bez ceł, podatków i opłat. Towary kwalifikują się, jeśli nie podlegają przepisom antydumpingowym, wyrównawczym, kwotowym lub nie wymagają uiszczenia dodatkowych opłat lub podatków do amerykańskiego urzędu skarbowego.

  Jeśli sprowadzasz próbki w celu pozyskania sprzedaży lub wystawiasz towary na targach, dobrym rozwiązaniem może być import czasowy.

  1. Odprawa czasowa z zabezpieczeniem celnym (TIB)

  Próbki handlowe mogą zostać wpuszczone na terytorium Stanów Zjednoczonych na podstawie odprawy czasowej z zabezpieczeniem celnym (TIB), która tymczasowo zezwala na bezcłowy wwóz towarów do Stanów Zjednoczonych, gdy importer wpłaci depozyt. TIB może być wykorzystywana do tymczasowego importu próbek handlowych wyłącznie w celu uzyskania zamówień na towary.

  Towary importowane w ramach TIB nie mogą być sprzedawane ani oferowane do sprzedaży i muszą zostać wywiezione lub zniszczone w ciągu jednego roku od daty importu. Można wnioskować o przedłużenie o kolejne roczne okresy, nieprzekraczające łącznie trzech lat.

  Chociaż TIB mogą być wygodne, istnieją dodatkowe zagrożenia z nimi związane. Niewywiezienie lub niezniszczenie próbek przed upływem terminu spowoduje naliczenie kary umownej w wysokości dwukrotności szacowanych opłat celnych za próbki.

  2. Karnety

  Karnety są kolejną opcją w przypadku czasowego importu próbek handlowych w celu uzyskania zamówień. Karnet stanowi zarówno zabezpieczenie celne, jak i dokumentację celną. Jest on nabywany przed wysyłką eksportową z kraju pochodzenia. Upraszcza to proces odprawy celnej, pozwala zaplanować odprawę celną z wyprzedzeniem i może być stosowane w kilku krajach.

  Stany Zjednoczone akceptują tylko dwa rodzaje karnetów:

  • Karnety ATA: Akceptowany przez ponad osiemdziesiąt krajów, karnet ATA jest dobrą opcją do bezcłowego wwożenia próbek handlowych do Stanów Zjednoczonych w celu zdobywania zamówień.
  • Karnety TECRO/AIT: Karnety te są dostępne dla dwustronnej umowy handlowej między Stanami Zjednoczonymi a Tajwanem.

  Karnety są ważne tylko przez rok. Jeśli przewiduje się, że karnet będzie wykorzystywany do ubiegania się o zamówienie dłużej niż w tym okresie, lepszym wyborem może być TIB.

  Towary importowane na podstawie karnetu nie mogą być sprzedawane. Jeśli jednak towary importowane na podstawie karnetu zostaną sprzedane, importer będzie musiał zapłacić nie tylko cła, opłaty i podatki od towarów, ale także karę w wysokości 10% ceł i podatków należnych za niektóre lub wszystkie sprzedane towary.

  Prototypy mogą być przywożone bezcłowo w ograniczonych ilościach niehandlowych w ramach HTS 9817.85.01. Prototypy na różnych etapach produkcji mogą być importowane do celów rozwoju, testowania, oceny produktu lub kontroli jakości na podstawie tego przepisu. CBP może zażądać przedstawienia dowodu faktycznego użytkowania w ciągu trzech lat od importu.

  Sprzedaż prototypów lub ich części jest zazwyczaj ograniczona. Może to być dozwolone w niektórych scenariuszach dozwolonych przez Departament Skarbu USA. Towary podlegające ograniczeniom ilościowym, nakazom antydumpingowym lub wyrównawczym nie mogą być importowane na mocy przepisów dotyczących prototypów.

  Rozważ te czynniki przed importem jakichkolwiek próbek handlowych:

  • Jaki jest cel próbek? Czy jest to przegląd i testowanie jakości, ocena produktu lub możliwości sprzedaży?
  • Czy dostawca będzie w stanie spełnić wymogi dotyczące znakowania próbek i uszkadzania zgodnie z HTS 9811.00.60?
  • Jak długo próbki te będą musiały znajdować się w Stanach Zjednoczonych?
  • Czy będą potencjalne możliwości sprzedaży próbek po ich zaimportowaniu?
  • Czy towary będą mogły zostać wywiezione w wyznaczonym terminie, jeśli zostaną wwiezione w ramach TIB lub karnetu?
  • Czy towary kwalifikują się jako prototyp zgodnie z definicją CBP?

  Po uzyskaniu odpowiedzi na te pytania, będziesz mieć jasny obraz tego, która strategia importu jest odpowiednia dla Twoich próbek handlowych. Jeśli potrzebujesz dodatkowych informacji, zapoznaj się z poniższymi zasobami:

  Potrzebujesz dodatkowej pomocy przy importowaniu próbek handlowych?

  C.H. Robinson może pomóc. Nasz zespół kompetentnych ekspertów Trusted Advisor® może pomóc Ci w przeanalizowaniu możliwości odprawy celnej próbek handlowych. Skontaktuj się z jednym z naszych ekspertów ds. technologii, aby rozpocząć.

   

  Na tej stronie

  https://www.chrobinson.com/pl-pl/resources/resource-center/guides/importing-commercial-samples/