Fundacja C.H. Robinson

Dowiedz się, w jaki sposób wspieramy nasze społeczności i cały świat.

Meaningful work that moves us

The C.H. Robinson Foundation contributes to organisations that make a positive impact on our people, communities, industry and planet. Through general operating and programme grants to non-profit organisations, our approach to giving is informed by community input, partner dialogue and regional needs.

Strategic Industry Grants

We support non-profit organisations that are committed to helping the supply chain and logistics industry thrive, funding organisations that:

 • Support carriers and drivers
 • Diversify the supply chain and logistics workforce
 • Provide education in transportation and logistics
 • Support environmental sustainability in transportation and logistics

Twin Cities grant program

We help strengthen the Minneapolis-St. Paul metropolitan area by providing general operating and programme grants in these focus areas:

 • Hunger
 • Shelter
 • K-12 Education
 • Workforce development

Program dotacji na rzecz różnorodności, równości i integracji

Dążymy do pielęgnowania równych szans i promowania integracji, a także z dumą wspieramy organizacje skoncentrowane na usuwaniu barier i tworzeniu możliwości dla wszystkich w następujących obszarach:

 • Równość płci
 • Równość płac
 • Równy dostęp do edukacji
 • Równość w zakresie zdrowia psychicznego

Robinson Cares

Fuelled by our worldwide network, Robinson Cares is our employee-driven philanthropy. Thinking globally and acting locally to strengthen impact in their communities, our employees respond to needs with a broad scope of programmes, including:

 • Volunteerism and giving
 • Employee match program
 • Global Employee Relief Fund

Dziękujemy za zainteresowanie Fundacją C.H. Robinson.

Poprzez ogólne dotacje operacyjne i programowe dla organizacji, które zajmują się zapewnieniem pożywienia, schronienia i edukacji, Fundacja C.H. Robinson wspiera aglomerację Minneapolis-St. Paul. Dowiedz się, jakie są nasze obszary zainteresowania i jak złożyć zapytanie.

Q: Na czym koncentruje się Fundacja?

Program grantów dla miast bliźniaczych Fundacji C.H. Robinson koncentruje się na wzmacnianiu naszych lokalnych społeczności i wspieraniu podstawowych potrzeb w zakresie zapewnienia pożywienia, schronienia i rozwoju pracowników. Aby móc ubiegać się o grant dla miast bliźniaczych od Fundacji C.H. Robinson, Twoja organizacja charytatywna musi działać w jednym z naszych priorytetowych kierunków:

Zapewnienie pożywienia

 • Obsługa lokalnej społeczności za pośrednictwem półek/spiżarni/banków z żywnością
 • Zapewnienie obsługi posiłków lub programów żywieniowych ukierunkowanych na specyficzne potrzeby seniorów, młodzieży, osób żyjących z chorobami zagrażającymi życiu itp.

Zapewnienie schronienia

 • Zapewnienie mieszkań przejściowych, stałych mieszkań wspierających i wysiłków na rzecz zakończenia przewlekłej bezdomności
 • Oferowanie schronienia dla osób zagrożonych bezdomnością lub przemocą domową
 • Dostarczanie niezbędnych artykułów gospodarstwa domowego i mebli dla potrzebujących

Zapewnienie edukacji

 • Poprawa szans edukacyjnych uczniów szkół podstawowych i średnich dla uczniów, którzy napotykają bariery na drodze do sukcesu
 • Rozwijanie młodzieży, aby stała się odnoszącymi sukcesy, produktywnymi dorosłymi poprzez podstawowe programy edukacyjne
 • Wspieranie ulepszeń systemowych w celu poprawy wyników kształcenia uczniów, szkół i nauczycieli
 • Kultywowanie talentów do udanej kariery w łańcuchu dostaw i technologii

Rozwój siły roboczej — nowość w 2023 r.

 • Wzmacnianie ścieżek dostępu do wysokiej jakości miejsc pracy dla pracowników o niskich dochodach
 • Wspieranie strategii, które przenoszą pracowników o niskich zarobkach do lepiej płatnych miejsc pracy, w tym pomostowych, podnoszących kwalifikacje i dających uprawnienia
 • Poprawa jakości zawodów niskopłatnych
 • Budowanie zdolności organizacji zajmujących się zatrudnieniem i edukacją do przygotowania się na przyszłe potrzeby rynku pracy
 • Dodatkowe względy mogą być przyznane dla:
  • Inicjatyw dotyczących rozwoju siły roboczej i pozyskiwania talentów dla łańcucha dostaw i logistyki
  • Inicjatyw dotyczących rozwoju pracowników i pozyskiwania talentów w dziedzinie technologii

Q: Jakie są wymagania kwalifikacyjne do otrzymania wsparcia fundacji?

Oprócz zgodności z wymienionymi wyżej obszarami tematycznymi, Twoja organizacja musi spełniać następujące kryteria:

 • Być zwolnioną z podatku organizacją charytatywną działającą na podstawie art. 501(c)(3), placówką lub organizacją kombatantów, przedsiębiorstwem cmentarnym lub jednostką rządową
 • Nie powinna mieć charakteru politycznego ani religijnego—dotacje dla organizacji o przynależności religijnej mogą być rozpatrywane w drodze wyjątku, ale tylko wtedy, gdy dotacja zostanie wykorzystana na cele niereligijne1
 • Nie być szkołą podstawową lub średnią (publiczną, prywatną lub społeczną)2
 • Obsługiwać aglomerację miejską obejmującą siedem powiatów Minneapolis-St. Paul

Q: Jak moja organizacja może ubiegać się o dofinansowanie?

Prosimy złożyć wniosek na portalu Grants Connect. Załóż profil, aby rozpocząć.

Jeśli jesteś nowym wnioskodawcą lub nie otrzymałeś dotacji rok wcześniej, pismo z zapytaniem należy wypełnić poprzez swój profil Grants Connect. Wnioskodawcy kwalifikujący się do dofinansowania zostaną powiadomieni o tym, czy zostaną zaproszeni do złożenia pełnego wniosku.

Q: Jaki jest cykl i harmonogram przyznawania dotacji?

Fundacja będzie rozpatrywać wnioski co roku.

Termin Działanie
1 maja Złożenie listu intencyjnego (LOI). Dotyczy przyszłych beneficjentów, którzy nie otrzymali dofinansowania w poprzednim roku.
30 czerwca Złożenie pełnego wniosku o dofinansowanie
30 września Powiadomienie o decyzji

Q: Jaka jest typowa stypendium?

Chociaż kwoty stypendiów są różne, zakres wsparcia dla stypendiów Twin Cities wynosi od 5 000 do 30 000 USD. Średnia kwota to 11 500 USD.

Q: Jaki rodzaj sprawozdania z dotacji jest wymagany?

Dotychczasowi beneficjenci otrzymają zaproszenie do ponownego ubiegania się o wsparcie. Wniosek wymaga potwierdzenia, że obecny beneficjent nadal spełnia wymogi kwalifikacyjne i powinien zawierać krótkie sprawozdanie z wykorzystania środków z poprzedniego grantu, w tym:

 • Aktualizacja stanu wyników programu lub organizacji
 • Produkty, wyniki i wpływ programu lub organizacji
 • Kluczowe wnioski

Q: Jak zarządzana jest Fundacja?

Założona w 2005 roku Fundacja C.H. Robinson jest spółką non-profit z Minnesoty, zgodnie z opisem w art. 501(c)(3) Kodeksu skarbowego. Fundacja jest finansowana przez firmę C.H. Robinson i tworzy długoterminowy zasób dla naszych społeczności poprzez wsparcie innych organizacji non-profit działających na podstawie art. 501(c)(3). Budżet jest ustalany i zatwierdzany przez zarząd Fundacji, na czele którego stoi Rachel Schwalbach, wiceprezes ds. środowiska, spraw społecznych i zarządzania oraz prezes Fundacji C.H. Robinson. Współpracujemy z firmą powierniczą, która wspiera organizacje charytatywne, aby zapewnić kontrolę i równowagę przy jednoczesnym zapewnieniu zgodności z wytycznymi Urzędu Skarbowego i prawem podatkowym dla osób prawnych.

Przypisy

 1. Organizacje religijne muszą prowadzić niereligijną działalność lub program społeczny (np. szkoła, spiżarnia publiczna lub schronisko dla bezdomnych), a darowizna musi być przekazana na cele tej działalności lub programu. Usługa musi być świadczona osobom bez względu na ich przekonania religijne, a od osób obsługiwanych nie można wymagać nauki religii lub uczestnictwa w nabożeństwach, aby otrzymać pomoc.
  Niektóre organizacje charytatywne działające na podstawie art. 501(c)(3) świadczą usługi lub realizują programy bez względu na przynależność polityczną, w przypadku których nie można wymagać od osób, którym udzielana jest pomoc, popierania partii politycznej, i takie programy mogą być wspierane przez Fundację.

 2. Fundacja nie finansuje szkół podstawowych i średnich, ale finansuje organizacje, które zapewniają równy dostęp do edukacji, programy pozaszkolne, edukację STEM i mentoring dla młodzieży. Można również wziąć pod uwagę inne programy służące potrzebom edukacyjnym uczniów szkół podstawowych i średnich.