Poland shareholder information

14.02.2023: ZMIANA W SKŁADZIE ZARZĄDU SPÓŁKI

C.H. Robinson Polska S.A. z siedzibą w Warszawie, Polska („Spółka”), w związku z art. 5 § 5 Kodeksu spółek handlowych (Dz.U. 2000 Nr 94 poz. 1037 z późniejszymi zmianami), informuje, że w dniu 1 lutego 2023 r. Pan Jeroen Eijsink złożył Spółce rezygnację z pełnionej przez niego funkcji Członka Zarządu Spółki. Powyższa rezygnacja nastąpiła ze skutkiem na dzień 1 lutego 2023 r.

W związku z powyższym, od dnia 1 lutego 2023 r. w skład Zarządu Spółki wchodzą następujące osoby: Pan Arkadiusz Cezary Glinka, Pan Wim Feys, Pan Christopher James Mills oraz Pan Hendrik Willem Ivo Aris.

07.12.2020: PIĄTE WEZWANIE JEDYNEGO AKCJONARIUSZA SPÓŁKI C.H. ROBINSON POLSKA S.A. DO ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW AKCJI

Działając w imieniu i na rzecz C.H. Robinson Polska S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”), w związku z art. 16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 roku o zmianie ustawy - Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r. poz. 1798, z późn. zm.),

niniejszym wzywam, po raz piąty, jedynego akcjonariusza Spółki, tj. C.H. Robinson Europe B.V. z siedzibą w Amsterdamie, Holandia (“Akcjonariusz”), do złożenia posiadanych przez niego dokumentów akcji w celu ich dematerializacji, tj.:

7 715 800 zwykłych akcji imiennych serii C oznaczonych numerami od 0 000 001 do 7 715 800, o wartości nominalnej 2,00 zł każda akcja, to jest o łącznej wartości nominalnej 15.431.600,00 zł;

które stanowią 100% kapitału zakładowego Spółki.

W związku z powyższym, Zarząd Spółki wzywa Akcjonariusza do złożenia dokumentów akcji najpóźniej do dnia 15 stycznia 2021 roku, , w siedzibie Spółki, adres: Al. Jana Pawła II 29, 00-867 Warszawa, Polska, tak aby mogły zostać zarejestrowane w rejestrze akcjonariuszy. Złożenie dokumentów akcji w Spółce odbędzie się za pisemnym potwierdzeniem wydanym Akcjonariuszowi.

Niniejsze wezwanie jest ostatnim wezwaniem, spośród pięciu wymaganych przepisami prawa.

07.12.2020: THE FIFTH CALL ON THE SOLE SHAREHOLDER OF C.H. ROBINSON POLSKA S.A. TO SUBMIT THE SHARE DOCUMENTS

Acting for and behalf of C.H. Robinson Polska S.A. with its registered office in Warsaw (the "Company"), in connection with Art. 16 of the Act of 30 August 2019 on the amendment of the Act - the Commercial Companies Code and certain other acts (Journal of Laws of 2019 item 1798, as amended),

I hereby call, for the fifth time, on the sole shareholder of the Company, i.e. C.H. Robinson Europe B.V. with its registered office in Amsterdam, The Netherlands (the "Shareholder"), to submit its share documents for the purposes of their dematerialization, i.e.:

7 715 800 ordinary registered C series shares numbered from 0 000 001 to 7 715 800, with a nominal value of PLN 2.00 each, i.e. with a total nominal value of PLN 15,431,600.00;

which constitutes 100% of the share capital of the Company.

Therefore, the Management Board of the Company calls on its Shareholder to submit the share certificates by 15 January 2021 at the latest, to the Company's registered office, address: Al. Jana Pawła II 29, 00-867 Warsaw, Poland, so that they could be registered in the register of the shareholders. The submission of share documents to the Company shall be made upon a written confirmation issued to the Shareholder.

This call is the last one among the five calls required by law.


19.11.2020: CZWARTE WEZWANIE JEDYNEGO AKCJONARIUSZA SPÓŁKI C.H. ROBINSON POLSKA S.A. DO ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW AKCJI

Działając w imieniu i na rzecz C.H. Robinson Polska S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”), w związku z art. 16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 roku o zmianie ustawy - Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r. poz. 1798, z późn. zm.),

niniejszym wzywam, po raz czwarty, jedynego akcjonariusza Spółki, tj. C.H. Robinson Europe B.V. z siedzibą w Amsterdamie, Holandia (“Akcjonariusz”), do złożenia posiadanych przez niego dokumentów akcji w celu ich dematerializacji, tj.:

7 715 800 zwykłych akcji imiennych serii C oznaczonych numerami od 0 000 001 do 7 715 800, o wartości nominalnej 2,00 zł każda akcja, to jest o łącznej wartości nominalnej 15.431.600,00 zł;

które stanowią 100% kapitału zakładowego Spółki.

W związku z powyższym, Zarząd Spółki wzywa Akcjonariusza do złożenia dokumentów akcji najpóźniej do dnia 15 stycznia 2021 roku, w siedzibie Spółki, adres: Al. Jana Pawła II 29, 00-867 Warszawa, Polska, tak aby mogły zostać zarejestrowane w rejestrze akcjonariuszy. Złożenie dokumentów akcji w Spółce odbędzie się za pisemnym potwierdzeniem wydanym Akcjonariuszowi.

Niniejsze wezwanie jest czwartym, spośród pięciu wymaganych przepisami prawa.

19.11.2020: THE FOURTH CALL ON THE SOLE SHAREHOLDER OF C.H. ROBINSON POLSKA S.A. TO SUBMIT THE SHARE DOCUMENTS

Acting for and behalf of C.H. Robinson Polska S.A. with its registered office in Warsaw (the "Company"), in connection with Art. 16 of the Act of 30 August 2019 on the amendment of the Act - the Commercial Companies Code and certain other acts (Journal of Laws of 2019 item 1798, as amended),

I hereby call, for the fourth time, on the sole shareholder of the Company, i.e. C.H. Robinson Europe B.V. with its registered office in Amsterdam, The Netherlands (the "Shareholder"), to submit its share documents for the purposes of their dematerialization, i.e.:

7 715 800 ordinary registered C series shares numbered from 0 000 001 to 7 715 800, with a nominal value of PLN 2.00 each, i.e. with a total nominal value of PLN 15,431,600.00;

which constitutes 100% of the share capital of the Company.

Therefore, the Management Board of the Company calls on its Shareholder to submit the share certificates by 15 January 2021 at the latest, to the Company's registered office, address: Al. Jana Pawła II 29, 00-867 Warsaw, Poland, so that they could be registered in the register of the shareholders. The submission of share documents to the Company shall be made upon a written confirmation issued to the Shareholder.

This call is the fourth among the five calls required by law.


03.11.2020: TRZECIE WEZWANIE JEDYNEGO AKCJONARIUSZA SPÓŁKI C.H. ROBINSON POLSKA S.A. DO ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW AKCJI

Działając w imieniu i na rzecz C.H. Robinson Polska S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”), w związku z art. 16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 roku o zmianie ustawy - Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r. poz. 1798, z późn. zm.),

niniejszym wzywam, po raz trzeci, jedynego akcjonariusza Spółki, tj. C.H. Robinson Europe B.V. z siedzibą w Amsterdamie, Holandia (“Akcjonariusz”), do złożenia posiadanych przez niego dokumentów akcji w celu ich dematerializacji, tj.:

7 715 800 zwykłych akcji imiennych serii C oznaczonych numerami od 0 000 001 do 7 715 800, o wartości nominalnej 2,00 zł każda akcja, to jest o łącznej wartości nominalnej 15.431.600,00 zł;

które stanowią 100% kapitału zakładowego Spółki.

W związku z powyższym, Zarząd Spółki wzywa Akcjonariusza do złożenia dokumentów akcji najpóźniej do dnia 15 stycznia 2021 roku, w siedzibie Spółki, adres: Al. Jana Pawła II 29, 00-867 Warszawa, Polska, tak aby mogły zostać zarejestrowane w rejestrze akcjonariuszy. Złożenie dokumentów akcji w Spółce odbędzie się za pisemnym potwierdzeniem wydanym Akcjonariuszowi.

Niniejsze wezwanie jest trzecim, spośród pięciu wymaganych przepisami prawa.

03.11.2020: THE THIRD CALL ON THE SOLE SHAREHOLDER OF C.H. ROBINSON POLSKA S.A. TO SUBMIT THE SHARE DOCUMENTS

Acting for and behalf of C.H. Robinson Polska S.A. with its registered office in Warsaw (the "Company"), in connection with Art. 16 of the Act of 30 August 2019 on the amendment of the Act - the Commercial Companies Code and certain other acts (Journal of Laws of 2019 item 1798, as amended),

I hereby call, for the third time, on the sole shareholder of the Company, i.e. C.H. Robinson Europe B.V. with its registered office in Amsterdam, The Netherlands (the "Shareholder"), to submit its share documents for the purposes of their dematerialization, i.e.:

7 715 800 ordinary registered C series shares numbered from 0 000 001 to 7 715 800, with a nominal value of PLN 2.00 each, i.e. with a total nominal value of PLN 15,431,600.00;

which constitutes 100% of the share capital of the Company.

Therefore, the Management Board of the Company calls on its Shareholder to submit the share certificates by 15 January 2021 at the latest, to the Company's registered office, address: Al. Jana Pawła II 29, 00-867 Warsaw, Poland, so that they could be registered in the register of the shareholders. The submission of share documents to the Company shall be made upon a written confirmation issued to the Shareholder.

This call is the third among the five calls required by law.


15.10.2020: DRUGIE WEZWANIE JEDYNEGO AKCJONARIUSZA SPÓŁKI C.H. ROBINSON POLSKA S.A. DO ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW AKCJI

Działając w imieniu i na rzecz C.H. Robinson Polska S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”), w związku z art. 16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 roku o zmianie ustawy - Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r. poz. 1798, z późn. zm.),

niniejszym wzywam, po raz drugi, jedynego akcjonariusza Spółki, tj. C.H. Robinson Europe B.V. z siedzibą w Amsterdamie, Holandia (“Akcjonariusz”), do złożenia posiadanych przez niego dokumentów akcji w celu ich dematerializacji, tj.:

7 715 800 zwykłych akcji imiennych serii C oznaczonych numerami od 0 000 001 do 7 715 800, o wartości nominalnej 2,00 zł każda akcja, to jest o łącznej wartości nominalnej 15.431.600,00 zł;

które stanowią 100% kapitału zakładowego Spółki.

W związku z powyższym, Zarząd Spółki wzywa Akcjonariusza do złożenia dokumentów akcji najpóźniej do dnia 15 stycznia 2021 roku, w siedzibie Spółki, adres: Al. Jana Pawła II 29, 00-867 Warszawa, Polska, tak aby mogły zostać zarejestrowane w rejestrze akcjonariuszy. Złożenie dokumentów akcji w Spółce odbędzie się za pisemnym potwierdzeniem wydanym Akcjonariuszowi.

Niniejsze wezwanie jest drugim, spośród pięciu wymaganych przepisami prawa.

15.10.2020: THE SECOND CALL ON THE SOLE SHAREHOLDER OF C.H. ROBINSON POLSKA S.A. TO SUBMIT THE SHARE DOCUMENTS

Acting for and behalf of C.H. Robinson Polska S.A. with its registered office in Warsaw (the "Company"), in connection with Art. 16 of the Act of 30 August 2019 on the amendment of the Act - the Commercial Companies Code and certain other acts (Journal of Laws of 2019 item 1798, as amended),

I hereby call, for the second time, on the sole shareholder of the Company, i.e. C.H. Robinson Europe B.V. with its registered office in Amsterdam, The Netherlands (the "Shareholder"), to submit its share documents for the purposes of their dematerialization, i.e.:

7 715 800 ordinary registered C series shares numbered from 0 000 001 to 7 715 800, with a nominal value of PLN 2.00 each, i.e. with a total nominal value of PLN 15,431,600.00;

which constitutes 100% of the share capital of the Company.

Therefore, the Management Board of the Company calls on its Shareholder to submit the share certificates by 15 January 2021 at the latest, to the Company's registered office, address: Al. Jana Pawła II 29, 00-867 Warsaw, Poland, so that they could be registered in the register of the shareholders. The submission of share documents to the Company shall be made upon a written confirmation issued to the Shareholder.

This call is the second among the five calls required by law.


29.09.2020 PIERWSZE WEZWANIE JEDYNEGO AKCJONARIUSZA SPÓŁKI C.H. ROBINSON POLSKA S.A. DO ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW AKCJI

Działając w imieniu i na rzecz C.H. Robinson Polska S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”), w związku z art. 16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 roku o zmianie ustawy - Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r. poz. 1798, z późn. zm.),

niniejszym wzywam jedynego akcjonariusza Spółki, tj. C.H. Robinson Europe B.V. z siedzibą w Amsterdamie, Holandia (“Akcjonariusz”), do złożenia posiadanych przez niego dokumentów akcji w celu ich dematerializacji, tj.:

7 715 800 zwykłych akcji imiennych serii C oznaczonych numerami od 0 000 001 do 7 715 800, o wartości nominalnej 2,00 zł każda akcja, to jest o łącznej wartości nominalnej 15.431.600,00 zł;

które stanowią 100% kapitału zakładowego Spółki.

W związku z powyższym, Zarząd Spółki wzywa Akcjonariusza do złożenia dokumentów akcji najpóźniej do dnia 15 stycznia 2021 roku, w siedzibie Spółki, adres: Al. Jana Pawła II 29, 00-867 Warszawa, Polska, tak aby mogły zostać zarejestrowane w rejestrze akcjonariuszy. Złożenie dokumentów akcji w Spółce odbędzie się za pisemnym potwierdzeniem wydanym Akcjonariuszowi.

29.09.2020 THE FIRST CALL ON THE SOLE SHAREHOLDER OF C.H. ROBINSON POLSKA S.A. TO SUBMIT THE SHARE DOCUMENTS

Acting for and behalf of C.H. Robinson Polska S.A. with its registered office in Warsaw (the "Company"), in connection with Art. 16 of the Act of 30 August 2019 on the amendment of the Act - the Commercial Companies Code and certain other acts (Journal of Laws of 2019 item 1798, as amended),

I hereby call on the sole shareholder of the Company, i.e. C.H. Robinson Europe B.V. with its registered office in Amsterdam, The Netherlands (the "Shareholder"), to submit its share documents for the purposes of their dematerialization, i.e.:

7 715 800 ordinary registered C series shares numbered from 0 000 001 to 7 715 800, with a nominal value of PLN 2.00 each, i.e. with a total nominal value of PLN 15,431,600.00;

which constitutes 100% of the share capital of the Company.

Therefore, the Management Board of the Company calls on its Shareholder to submit the share certificates by 15 January 2021 at the latest, to the Company's registered office, address: Al. Jana Pawła II 29, 00-867 Warsaw, Poland, so that they could be registered in the register of the shareholders. The submission of share documents to the Company shall be made upon a written confirmation issued to the Shareholder.


Informacje o spółce

C.H. Robinson S.A. z siedzibą w Warszawie, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m.st Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000281670

adres: Al. Jana Pawła II 29, 00-867 Warszawa
NIP 5252392290
REGON 140958157
Kapitał zakładowy: 15.431.600,00 PLN
Kapitał wpłacony: 15.431.600,00 PLN

Ład korporacyjny

W skład Zarządu C.H. Robinson S.A. wchodzą następujące osoby:

Arkadiusz Cezary Glinka – Prezes Zarządu
Wim Feys – Członek Zarządu
Christopher James Mills – Członek Zarządu
Hendrik Willem Ivo Aris – Członek Zarządu
Jeroen Eijsink – Członek Zarządu

W skład Rady Nadzorczej C.H. Robinson S.A. wchodzą następujące osoby:
Ben Gerard Campbell
Christopher Edward Gerst
Sander Lucas Faase

Akcjonariat

Akcjonariusz: C.H. ROBINSON EUROPE B.V.
z siedzibą przy Teleportboulevard 120, 1043EJ Amsterdam

Liczba akcji: 7.715.800

Udział w kapitale: 100%

Liczba głosów: 7.715.800

Udział w głosach: 100%

Oddziały

C.H. ROBINSON POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA ODDZIAŁ W GLIWICACH

C.H. ROBINSON POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA ODDZIAŁ W KIELCACH

C.H. ROBINSON POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA ODDZIAŁ W KRAKOWIE

C.H. ROBINSON POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA ODDZIAŁ W RADOMSKU

C.H. ROBINSON POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA ODDZIAŁ W TERESINIE

C.H. ROBINSON POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA ODDZIAŁ W BIERUNIU

C.H. ROBINSON POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA ODDZIAŁ WE WROCŁAWIU

C.H. ROBINSON POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA ODDZIAŁ DRUGI W GLIWICACH

C.H. ROBINSON POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA ODDZIAŁ DRUGI W KOMORNIKACH

C.H. ROBINSON POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA ODDZIAŁ DRUGI W TERESINIE

Komunikacja z akcjonariuszami i ogłoszenia

Dematerializacja akcji C.H. Robinson Polska Spółka Akcyjna

W związku wejściem w życie w dniu 20 września 2019 roku Ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 roku o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2019, poz. 1798) informujemy, iż od dnia 1 stycznia 2021 wprowadzony został obowiązek dematerializacji wszystkich akcji spółek akcyjnych. Najpóźniej do dnia 31 grudnia 2020 roku akcjonariusze Spółki zobligowani będą złożyć w Spółce dokumenty akcji. Oznacza to, że od 2021 roku akcje nie będą miały formy fizycznego dokumentu i wszystkie przyjmą formę zapisu elektronicznego. Akcje (w formie elektronicznej) będą podlegać zarejestrowaniu w rejestrze akcjonariuszy prowadzonym przez podmioty do tego uprawnione.

Informujemy, iż Spółka będzie na bieżąco zamieszczała komunikaty o kolejnych etapach procesu dematerializacji akcji.