CHR Global Forwarding Allmänna Regler Och Villkor

Klausul 1 Allmänna bestämmelser

1.1 Dessa Globala Speditionstjänster Allmänna Regler och Villkor (“Allmänna Regler och Villkor”) skall gälla alla lagda anbud och avtal som ingås med C.H. Robinson Europe BV, på uppdrag av sig själv och / eller som ingåtts på uppdrag av dess filialer och / eller dotterbolag, alla hädanefter kallade individuellt och gemensamt som "CHR" — sådana anbud och kontrakt som gäller tillhandahållande av sjö och / eller flyg fraktspeditionstjänster , internationella sjö och / eller flyg transporttjänster samt den tillhörande och stödjande marktransport med anknytning till sådan spedition och / eller internationella transporttjänster och till alla faktiska och rättsliga handlingar som utförs för att uppfylla ovanstående eller i samband därmed. Dessa Generella Regler och Villkor ska också tillämpasmutatis mutandis i situationer där en av CHR: s kontor i utlandet ska betraktas som avtalspart istället för CHR själv.

1.2 Utom i de fall där det uttryckligen avtalats annorlunda skriftligt, ska tillämpningen av de allmänna villkoren som anges av kunden uteslutas.

1.3 Upphävandet eller ogiltigförklaringen av någon bestämmelse i dessa Allmänna Regler och Villkor ska inte påverka giltigheten av övriga bestämmelser.

1.4 Alla anbud från CHR ska vara utan förpliktelse och deras återkallelse ska inte vara föremål för någon föreskriven form, även då de redan godkänts av kunden. Emellertid i de fall då CHR vill återkalla ett anbud som redan har godkänts av kunden, ska den göra detta omedelbart. .

1.5 CHR ska endast vara bunden till eventuella ändringar eller tillägg av en anvisning där det har bekräftat sagda ändringar eller tillägg skriftligen.

1.6 Angående Klausul 1.7, alla avtal som ingåtts mellan CHR och dess kund för transport av varor ska vara speditionsavtal där CHR, i sin roll som speditör, skall åta sig att ingå ett eller flera avtal om transport för sina kunders räkning, för transport av gods till förfogande av kunden.

1.7 Endast om CHR utfärdar en CHRistal lines speditörssjöfraktsedel med de tillhörande "CHRistal Lines regler och villkor" där det i fraktsedeln indikeras att CHR är transportör, CHR agerar i egenskap av ett NVOCC företag eller endast om CHR utfärdar en speditörsflygfraktsedel med de tillhörande ‘IATA regler och villkor’ där det i speditörsflygfraktsedeln står att CHR är transportör, CHR agerar i egenskap av en indirekt flygtransportör.

Klausul 2 Tillämpning av andra villkor (Nederländska Speditionsvillkoren , CHRistal Lines regler och villkor, IATA regler och villkor

2.1 Utom i de fall där man avviker från dessa Allmänna Regler och Villkor eller på annat sätt uttryckligen anger här, de Nederländska Speditionsvillkoren[Nederlandse Expeditievoorwaarden] med undantag för skiljedomsklausulen (Artikel 23)skall gälla alla former av tjänster som tillhandahålls av CHR även om dessa tjänster utförs i ett transportavtal förutom när klausul 1.7 gäller. Dessa Speditionsvillkor är knutna till CHR: s Allmänna Regler och Villkor som bilaga 1.

2.2 Där CHR agerar i egenskap av ett NVOCC företag i enlighet med klausul 1.7 och utfärdar en CHRistal lines speditörssjöfraktsedel och medföljande regler och villkor samt för tjänsten ("CHRistal lines villkor och bestämmelser") ska CHRistal lines regler och villkor tillämpas. Dessa Christal Lines villkor innehåller en skiljedomsklausul om att alla rättsliga processer som uppstår ur eller i samband med transporten som tillhandahålls enligt CHRistal fraktsedel ska väckas i Förenta staternas distriktsdomstol för distriktet Minnesota.

2.3 Där CHR agerar som ett indirekt flygtransportör i enlighet med klausul 1.7 samt utfärdar en speditörsflygfraktsedel med de tillhörande IATA reglerna och villkorna (“IATA regler och villkor”) ska sådana IATA regler och villkor gälla.

2.4 De Nederländska speditionsvillkoren och i tillämpliga fall CHRistal lines regler och villkor eller IATA regler och villkor ska betraktas som och utgöra en integrerad del av de allmänna reglerna och villkoren.

Klausul 3 Fullgörandet av avtalet

CHR ska ha rätt att bestämma den metod som används för genomförandet av det som hör till anvisningen förutom då den har godtagit specifika anvisningar i detta avseende från klienten. I möjligaste mån ska CHR ta hänsyn till kundens önskemål när det gäller datum, tid och hur länge genomförandet tar men ska inte ge några garantier i detta avseende.

Klausul 4 Förpliktelser som uppstår för kunden

4.1 Oaktat kundens förpliktelse att fullgöra kontraktet som ingåtts där förpliktelse uppstår för detta enligt lag, enligt konventioner och avtal, eller med stöd av de Nederländska Speditionsvillkoren eller gjorda överenskommelser ska följande förpliktelserna gälla särskilt i fråga om tillhandahållande av information och dokument samt förpackningen av fraktgods som förberetts för transport.

4.2 Kunden ska vara skyldig att i god tid tillhandahålla CHR information beträffande fraktgodset och hanteringen av dessa, däri information som kunden vet eller borde veta vara viktiga för transportören, inklusive i synnerhet vikt och mått av fraktgodset. Kunden ska garantera riktigheten i den information som lämnats av denne.

4.3 Kunden ska garantera tillgängligheten av alla dokument som behövs för genomförandet av förpliktelsen utom i de fall där man kommit överens om att CHR ska tillhandahålla nämnda dokument. Kunden skall också garantera riktigheten och fullständigheten i de uppgifter som anges i ovan nämnda dokument.

4.4 Med tanke på den avsedda metoden för transport och hantering, ska kunden vara skyldig att se till att fraktgodset har förpackats på ett korrekt och lämpligt sätt.

4.5 Kunden skall se till att fraktgods som ska transporteras är redo för lastning och är lastat vid den överenskomna tidpunkten och platsen. Om ingen överenskommelse har gjorts om den exakta tidpunkten för lastning ska kunden se till att lastningen påbörjas så snart som möjligt, senast två timmar efter ankomsten av transportmedlet i fråga.

4.6 Om skada på eller förlust av det transporterade godset fastställs efter leveransen eller om leverans inte sker alls, ska kunden informera CHR om detta så snart som möjligt och ska sända CHR handlingar som styrker försändelsens värde på de varor som skadats och / eller förlorats inom den tidsperiod som bestämts inom CHRistal Lines regler och villkor eller IATA's regler och villkor i tillämpliga fall eller om något av dessa villkor inte är tillämpliga inom tre månader från den dag då skadan eller förlusten i fråga fastställs.

4.7 Dessutom är kunden skyldig att frita CHR och hålla denna skadeslös mot eventuella anspråk oavsett vilken benämning från vilken som helst juridisk eller privat person som rör den senaste versionen av :

  • (EG) Förordning nr l907 / 2006 från den 18 december 2006 gällande Registrering, Utvärdering, Godkännande och Begränsning av kemikalier (REACH) ;
  • (EG) Förordning nr 1272 / 2008 från den 16 december 2008 gällande klassificering, märkning och förpackning av ämnen och blandningar.
  • Lagen om lönernas skatte och socialförsäkringsavgifter (Ansvar för underleverantörer) [‘Wet Ketenaansprakelijkheid’];
  • Lagen om Miljö skatteunderlag [‘Wet belastingen op milieugrondslag’];
  • Eller liknande förordningar eller lagstiftningar.

Klausul 5 Rätt till att vägra

5.1 CHR förbehåller sig rätten säga upp ett avtal där:

a. transporten som kontraktet avser är förbjuden enligt lag eller bestämmelser som gäller i avsändarlandet, det land som utsetts för leverans eller något annat land genom vilket transport ska ske;

b. kunden inte uppfyller de betalningsskyldigheter som uppstår från ett annat kontrakt med CHR,

c. uppgifter om vikt och / eller dimensioner är felaktiga som till en följd leder till att den avsedda metoden för transport (inklusive användningen av fordonet och / eller annan utrustning avsedd) och / eller hantering inte längre är möjlig eller tillåten;

d. CHR har något annat giltigt skäl att säga upp avtalet i fråga.

Klausul 6 Farliga ämnen

6.1 Oavsett bestämmelserna i Klausul 4, ska kunden också vara skyldig, när det gäller farliga ämnen att ge en skriftlig specifikation av de föreskrifter som ska följas i enlighet med gällande lagstiftning och / eller andra statliga föreskrifter. Ett farligt ämne ska förstås som ett ämne känt för att ha egenskaper som är sådana att det utgör en särskild fara av allvarlig karaktär för människor eller godstransport inklusive under alla omständigheter ämnen som är explosiva, brandfarliga, oxiderande eller giftiga.

6.2 Oavsett bestämmelserna i Klausul 5 får CHR förbehålla sig rätten att vägra genomföra en förpliktelse som godtagits av denne för spedition av farliga ämnen där CHR har goda skäl att göra detta i samband med arten av de ämnena i fråga, eller, beroende på rutten som väljs och / eller destinationen som överenskommits, att debitera en tilläggsavgift för riskfyllda uppgifter där transportören som erhållit uppdraget att genomföra transporten ställer nämnda tilläggsavgift på CHR.

Klausul 7 Tullformaliteter

Utom i de fall annat har avtalats skriftligen ska kunden ansvara för alla relevanta tullformaliteter och se till att nämnda formaliteter är uppfyllda. CHR ansvarar inte för eventuella anspråk som uppstår ur eller i samband med genomförandet av sådana tullformaliteter och kunden ska vara skyldig att frita CHR och hålla denna skadeslös mot alla tredje parts fordringar relaterade till utförandet av tullformaliteter.

Klausul 8 Container överliggetid och / eller kvarhållande

Kunden är alltid ansvarig för alla eventuella överliggetid och / eller kvarhållande avgifter som skall betalas för containrar som används för tjänsterna och kunden skyldig att frita CHR och hålla denna skadeslös mot alla tredje parts fordringar relaterade till överliggetid och / eller kvarhållande av containrar.

Klausul 9 Ansvarighet

9.1 De Nederländska Speditionsvillkoren och Artikel 11 av nämnda villkor i synnerhet (Bilaga 1), skall tillämpas på ansvarighet som uppkommer på CHR såvida inte CHRistal Lines regler och villkor eller IATA's regler och villkor gäller i enlighet med Klausul 1.7 och Klausul 2.2 eller Klausul 2.3 i CHR: s Allmänna Regler och Villkor.

Endast om och såvida CHR är oförmögen att åberopa de Nederländska Speditionsvillkoren, oavsett anledningen, ska följande gälla.

9.2 CHR skall inte hållas ansvarig för skador, inklusive men ej begränsat till skador på gods och / eller skador som orsakats av gods eller vid hanteringen av dessa, om inte kunden bevisar att skadan har orsakats till följd av en handling eller försummelse utförd utav styrelsen eller ledningen av CHR, gjord antingen med uppsåt att orsaka den skadan eller med hänsynslöshet och med insikt om att sådan skada sannolikt skulle uppkomma därav. Allt ansvar på CHR ska i alla händelser aldrig överskrida maximalt USD 100.000 .- för varje händelse eller en serie av händelser med samma orsak. Skada ska även anses omfatta skador på tredje part där CHR är ersättningsskyldig och / eller skador som orsakats av dödsfall eller personskada samt alla typer av ekonomiska förluster.

9.3 Kunden ska vara skyldig att ersätta CHR för alla eventuella skador som orsakats CHR vid utförandet av dess tjänster, inklusive men ej begränsat till skador som orsakats av material eller gods som tillhandahållits av kunden till CHR för att genomföra avtalet och / eller skador som orsakats till följd av hanteringen av detta material eller sådant gods såvida inte skadan har orsakats till följd av en handling eller försummelse utförd utav styrelsen eller ledningen av CHR, gjord antingen med uppsåt att orsaka den skadan eller med hänsynslöshet och med insikt om att sådan skada sannolikt skulle uppkomma därav. Skada ska även anses inbegripa skador på tredje part där CHR är ersättningsskyldig, skada ska även anses inbegripa skador som orsakats av dödsfall eller personskada samt alla typer av ekonomisk förluster.

9.4 CHR ska aldrig vara ansvarig för följdskador och / eller immateriella skador eller förlust av vinst som har förorsakats av kunden. Förluster i överliggetid av något transportmedel (flytande eller rullande) eller försändelse pengar betraktas som följdskador, förlust i överliggetid och / eller kvarhållande av containrar betraktas också som följdskador.

9.5 Kunden ska vara skyldig att frita CHR och hålla denna skadeslös mot alla tredje parts fordringar som gäller skador orsakade som en följd av de tjänster som utförs av CHR utom när sådan skada orsakas till följd av en handling eller försummelse utförd utav styrelsen eller ledningen av CHR gjord antingen med uppsåt att orsaka den skadan eller med hänsynslöshet och med insikt om att sådan skada sannolikt skulle uppkomma därav.

Kunden ska vara skyldig att frita CHR och hålla denna skadeslös vid alla tidpunkter och i samtliga fall mot tredje parts anspråk som överstiger den totala summan av USD 100.000 .- för varje händelse eller en serie av händelser med samma orsak.

Skada ska även anses omfatta skador på tredje part där CHR är ersättningsskyldig, skada ska även anses omfatta skador som orsakats av dödsfall eller personskada samt alla typer av ekonomisk förluster.

9.6 Om anställda på CHR och / eller underleverantörer vars tjänster CHR använder för att genomföra avtalet kommer att hållas ansvariga så ska dessa personer ha rätt att åberopa varje begränsning av och / eller undantag från ansvar som omfattas av dessa Allmänna Regler och Villkor (inklusive reglerna och villkoren som som nämns i Klausul 2) eller någon annan lag eller avtalsreglerad bestämmelse.

9.7 Enligt särskild överenskommelse skriftligen ömsesidigt överenskommen kan CHR ta ansvar som överstiger de gränsvärden som anges i denna Klausul 9, förutsatt att kunden får betala CHR extra avgifter som beslutats av CHR från tid till annan. Detaljer om extra avgifter kommer att tillhandahållas på skriftlig begäran av kunden.

9.8 Samtliga och alla tjänster som tillhandahålls av CHR vederlagsfritt ges på grundval av att CHR ej kommer att godta något som helst ansvar.

9.9 Det är överenskommet att ytlig rost, oxidation, missfärgning, eller något liknande tillstånd på grund av fukt inte är en omständighet för skada utan är förknippat med arten av de gods och bekräftelse på mottagandet av godset i uppenbart gott skick inte återger att sådana tillstånd av rost, oxidation, missfärgning eller liknande inte existerar på kvittot.

Klausul 10 Priser

Priserna ska baseras på de kurser som gäller vid den tidpunkt då avtalet ingås. Om en eller flera självkostnadspris faktorer ökar därefter och / eller om värdet av euron ändras gentemot andra utländska valutor och / eller där skattenivån förändras får CHR vara berättigad att höja det ursprungliga priset därefter.

Klausul 11 Betalning

11.1 Utom i de fall annat överenskommits skriftligen är ingen kredit beviljad av CHR till kund och betalning ska erläggas innan tillhandahållanet av tjänsterna till ett bankkonto som utses av CHR.

11.2 Om kunden misslyckas med att erlägga betalning i tid ska det räknas som utebliven betalning enligt lag utan något meddelande om dröjsmål krävs. Från och med dagen efter det att tidsfristen löpt ut på den uteblivna betalningen ska kunden debiteras en räntebetalning som uppgår till 1,5% per månad på det utestående beloppet, med en del av en månad som beräknas som en hel månad.

11.3 Där kunden har en utebliven betalning och har utfärdats ett skriftligt meddelande om utebliven betalning ska alla förluster och kostnader som uppkommer i fråga om insamling också vara för dess räkning oavsett om det är upprätthållt juridiskt eller utomrättsligt. De utomrättsliga uppbördskostnaderna i fråga om det utestående beloppet ska fastställas till 15% av grundbeloppet med ett minimum på € 150.-.

11.4 Utom i de fall där man frångått Klausul 11 ska Artikel 17 och Artikel 18 av de Nederländska Speditionsvillkoren tillämpas obehindrat.

Klausul 12 Klagomål

12.1 Eventuella klagomål på de tjänster som CHR levererar får lämnas skriftligen till den Centrala Klagomåls och Kvalitetsavdelningen ,Teleportboulevard 120, 1043 EJ Amsterdam, Nederländerna eller faxas till +31 20 301 0599.

12.2 Inlämning av klagomål får aldrig frigöra kunden från sin betalningsskyldighet.

Klausul 13 Tillämplig lag och behörig domstol

13.1 Det rättsliga förhållandet mellan CHR och kunden ska regleras av lagstiftningen i Nederländerna.

13.2 Med avvikelse från bestämmelserna i Artikel 23 av de Nederländska Speditionsvillkoren ska eventuella tvister som uppkommer i samband med (utförandet av) detta avtal eller senare avtal som härrör från det ursprungliga kontraktet som ingåtts eller som uppstår av något annat skäl, med undantag för ett överklagandeförfarande, ska det endast prövas av den behöriga domstolen i Rotterdam.

[SLUT PÅ ALLMÄNNA REGLER OCH VILLKOR]

BILAGA 1 till CHR’s Allmänna Regler och Villkor

NEDRERLÄNDSKA SPEDITIONSVILLKOREN ALLMÄNNA VILLKOR AV
FENEX (Nederländska Föreningen för Spedition och Logistik)

inlämnat i Registreringskontoret vid Tingsrätterna i Amsterdam
Arnhem, Breda och Rotterdam den 1 Juli 2004

Artikel 1.

1. Dessa allmänna villkor ska gälla för varje form av tjänst som speditören ska utföra. Inom ramen för dessa allmänna villkor ska begreppet speditör ej förstås uteslutande som speditören som betraktas i Bok 8 av den Nederländska civillagen. Parten som ber speditören att genomföra transporter samt verksamheter ska betraktas som speditörens uppdragsgivare oavsett det överenskomna betalningssättet

2. Med hänsyn till de verksamheter och aktiviteter till exempel skeppsmäklare, stuveriarbetare, transportörer försäkringsmäklare, magasinerings och övervaknings företag m.m. som utförs av speditören , de villkor som allmänt används i den särskilda handeln, eller villkor som ska tillämpas ,ska också tillämpas.

3. Speditören kan när som helst deklarera tillämpliga bestämmelser från de villkor som fastställs av tredje part med vilken han har gjort avtal för att utföra de beställningar som ges till honom.

4. Speditören kan ha sina beställningar och / eller arbete i samband med detta utförda av tredje part eller anställda av tredje part. I den mån som sådana tredje parter eller dess anställda bär lagstadgad ansvarsskyldighet gentemot speditörens uppdragsgivare. Det är fastställt å deras vägnar att vid utförandet av arbeten för vilka speditören anställer dem för så ska de betraktas som uteslutande anställda utav speditören. Alla bestämmelser (bland annat) om icke-ansvar samt begränsning av ansvar och även när det gäller skadestånd av speditör som beskrivs här skall gälla för sådana personer.

5. Instruktioner för leverans med postförskott mot bankväxel m.m. ska betraktas som speditions arbete.

Artikel 2.

1. Alla anbud som gjorts av speditören ska vara utan någon skyldighet från hans sida.

2. Alla anbudspriser som överenskommits ska baseras på de priser, löner, kostnader i samband med socialförsäkringar och / eller lagbestämmelser , frakt och växelkurser som gäller vid tidpunkten för anbudsgivningen eller avtalet.

3. Om någon förändring sker i någon eller flera av dessa faktorer ska budpriserna eller de överenskomna priserna likaledes ändras i enlighet med dessa och retroaktivt till den tid som en sådan ändring skedde. Speditören måste kunna bevisa ändringen(arna)

Artikel 3.

1. Om speditören debiterar totala eller fasta priser, som kan förekomma, ska dessa priser anses omfatta alla kostnader som i det normala förfarandet vid hanteringen av beställningen ligger på speditörens räkning

2. Om inte annat föreskrivs ska alla totala eller fasta priser i någon händelse alldrig omfatta: tull, skatt och pålagor, konsulära och intygs avgifter , kostnader för att förberedningen av bankgarantier och försäkringspremier.

3. För arbete av en särskild karaktär, ovanliga jobb eller arbeten som kräver en särskild mängd tid eller ansträngning, får ytterligare ett rimligt belopp vid alla tillfällen debiteras.

Artikel 4.

1. I händelse av att lastnings och / eller avlastnings tillfället är olämpligt - oavsett orsaken - ska samtliga kostnader som följer därav, såsom överliggetid m.m., betalas av den uppdragsgivaren, även när speditören har accepterat fraktsedeln och / eller befraktningsavtalet från vilka merkostnaderna uppstår utan att protestera.

2. Kostnader av exceptionell karaktär och högre löner som uppstår när transportörer i enlighet med någon bestämmelse i frakthandlingarna lastar eller avlastar gods på kvällen, på natten, på lördagar eller söndagar eller helgdagar, ska inte i de överenskomna priserna, om inte särskilt fastställt. Alla sådana kostnader skall därför återbetalas av uppdragsgivaren till speditören.

Artikel 5.

1. Försäkring av alla typer ska ordnas endast vid särskilda anvisningar skriftligen på uppdragsgivarens bekostnad och risk. De risker som ska täckas ska tydligt anges. Enbart en uppgift om värdet är inte tillräckligt.

2. Om speditören har tecknat någon försäkring i sitt eget namn ska han vara bunden - om så begärs - att endast överlåta sina skadeståndsanspråk mot försäkringsbolaget till sin uppdragsgivare.

3. Speditören skall inte hållas ansvarig beträffande valet av försäkringsbolag och den sistnämndes solvens.

4. När speditören använder lyftkranar och annan sådan utrustning för utförandet av hans beställningar ska han ha rätt att teckna försäkring på hans uppdragsgivares bekostnad för att täcka speditörens risker som uppstår vid användningen av sådan utrustning.

Artikel 6.

1. Om inte annat överenskommits skriftligen ska speditören förses med uppgifter som krävs för tullformaliteter och ska medföra en beställning om att utföra sådana formaliteter.

Artikel 7.

1. Om uppdragsgivaren inte har gett några specifika instruktioner i hans beställning, ska transportsättet och rutten för transporten vara speditörens valfrihet och speditören får när som helst godta de handlingar som vanligtvis används av företag med vilka han sluter avtal med för att utföra hans beställning.

Artikel 8.

1. Uppdragsgivaren ska se att godset är lämnat på avtalad plats och tidpunkt.

2. Uppdragsgivaren ska se till att de dokument som krävs för mottagande och för leverans, såväl som anvisningarna finns i speditörens besittning i rätt tid.

3. Speditören ska inte vara skyldig men ska ha rätt att undersöka huruvida de specifikationer som anges till honom är korrekta och fullständiga.

4. I brist på dokument ska speditören inte vara skyldig att erhålla gentemot en garanti. Om speditören förser sig med en garanti ska han bli friställd från allt ansvar utav uppdragsgivaren från och emot alla konsekvenser därav.

Artikel 9.

1. Samtliga operationer som inspektion, provtagning, kontrollräkning, vägning, mätning m.m. och mottagning av varor som omfattas av bedömning av en domstols utsedd expert får bara ske på uppdragsgivarens specifika anvisningar och vid återbetalning av kostnaderna.

2. Icke desto mindre ska speditören ha rätt men inte skyldighet att på eget bevåg och på hans uppdragsgivares bekostnad och risk att vidta alla de åtgärder som han anser nödvändiga i uppdragsgivarens intresse.

3. Speditören ska inte fungera som en expert. Han ska inte på något sätt hållas ansvarig för kungörelse av tillståndet, karaktären eller kvaliteten på godset, ej heller ska han ha någon skyldighet att se till att det transporterade godset överensstämmer med proverna.

Artikel 10.

1. Tillägget av ordet "ungefär" skall medge uppdragsgivaren friheten att tillhandahålla 2,5% mer eller mindre.

Artikel 11.

1. Alla verksamheter och aktiviteter ska vara på uppdragsgivarens bekostnad och risk.

2. Utan att det påverkar bestämmelserna i Artikel 16 ska speditören inte vara ansvarig för någon som helst skada om inte uppdragsgivaren kan bevisa att skadan har orsakats av fel eller försummelse från speditörens sida eller den sistnämndas anställda.

3. Speditören ansvar ska i samtliga fall vara begränsat till 10.000 SDR per händelse eller en serier av händelser med en och samma orsak till skadan, under förutsättning att i händelse av skada,

förlust av värde eller förlust av gods som ingår i beställningen ska skadeståndsansvaret begränsas till 4 SDR per kilo skadad eller förlorad bruttovikt, varvid det maximala är 4000 SDR per sändning.

4. Den förlust som ska ersättas av speditörens ska aldrig överstiga fakturavärdet av godset som ska bevisas av uppdragsgivaren i standard med marknadsvärdet -som ska bevisas av uppdragsgivaren - vid den tidpunkt då skadan har inträffat ska tillämpas. Speditören ska inte hållas ansvarig för utebliven vinst, följdskador, samt sveda och värk.

5. Om det under utförandet av beställningen uppstår skador för vilka speditören ej ansvarar för ska speditören vidta åtgärder för att återkräva uppdragsgivarens skador från den part som är ansvarig för skadan. Speditören ska ha rätt att debitera å uppdragsgivarens vägnar dessa oförutsedda kostnader . Om så begärs ska speditören till hans uppdragsgivares förmån avstå från dennes fordringar gentemot tredje part som anlitats av honom för att genomföra beställningen.

6. Uppdragsgivaren ska vara ansvarig gentemot speditören för eventuella skador till följd av (typen av) gods samt förpackning, felaktigheter, oriktigheter eller ofullständigheter av anvisningar och uppgifter, misslyckandet att lämna in godset eller att ej göra det i tid på avtalad plats och tidpunkt, såväl som misslyckande att tillhandahålla - eller att göra det i tid - handlingar och / eller anvisningar och fel eller oaktsamhet i allmänhet på uppdragsgivaren samt den sistnämndes anställda och tredje parter som kallats in eller som anlitats av honom.

7. Uppdragsgivaren ska hålla speditören skadelös gentemot tredje parts anspråk i samband med skador som avses i föregående stycke, sådana tredje parter, inklusive anställda av såväl speditören och uppdragsgivaren.

8. Även där totala eller fasta priser, i förekommande fall, har fastställts ska speditören, som inte är en transportör, hållas ansvarig enligt de gällande villkoren och inte som en transportör.

Artikel 12.

1. För att betraktas som force majeure är alla omständigheter som speditören skäligen inte kunde undvika och vars följder speditören skäligen inte kunde förhindra.

Artikel 13.

1. I händelse av force majeure, skall avtalet fortsätta att gälla, speditörens skyldigheter ska dock avbrytas för den tid händelsen av force majeure äger rum.

2. Alla merkostnader som orsakas av force majeure såsom transporter och förvarings avgifter, lager eller mark uthyrning, överliggetid för fartyg eller lastbilar, försäkring, borttagning etc., ska betalas av uppdragsgivaren och ska utbetalas till speditören vid speditörens första begäran.

Artikel 14.

1. Enbart ett utlåtande från uppdragsgivaren av en leveranstid ska inte vara bindande för speditören.

2. Speditören garanterar inte ankomsttider, om inte annat överenskommits skriftligen.

Artikel 15.

1. Om transportören vägrar att underteckna för antal eller vikt av delar eller föremål etc.ska speditören inte vara ansvarig för följderna av detta.

Artikel 16.

1. Om godset inte levereras utan dröjsmål till destinationsorten i samma skick som de hade när de hämtades så är speditören såvida han har genomfört ett transportavtal själv där han ingått avtal med en tredje part, skyldig att anmäla detta omgående till uppdragsgivaren som har anmält honom skadorna.

2. Om speditören inte fullgör anmälan som avses i första paragrafen och som en följd därav att han inte har uppmanats som transportör i tid, ska han förutom det att han blir betalningsskyldig för de ytterligare skador som åsamkats uppdragsgivaren som en följd av detta, vara skyldig att betala ersättning motsvarande det skadestånd han skulle ha fått betala om han hade uppmanats som transportör i tid.

3. Om godset inte levereras utan dröjsmål till destinationsorten i samma skick som de var lämnade, så är speditören i den mån han inte har genomfört ett avtal omgående själv där han ingått avtal med en tredje part skyldig att omgående informera uppdragsgivaren om vilka transportavtal han har ingått för att kunna fullfölja hans skyldigheter. Han är också skyldig att ställa till förfogande alla handlingar han förfogar över eller som han rimligen kan leverera till uppdragsgivaren, åtminstone i den mån de kan användas för att kräva skadestånd på skador som åsamkats.

4. Från och med den tidpunkt vid vilken han informerar speditören entydigt att han önskar utnyttja sådana rättigheter och befogenheter när, ska uppdragsgivaren erhålla de rättigheter och befogenheter gentemot den part med vilken speditören har bedrivit affärsverksamhet med som denne skulle ha varit berättigat till om han hade ingått avtalet själv som speditör. Han skall vara fri att vidta rättsliga åtgärder i denna fråga, om han lämnar ett utlåtande som utfärdas av speditören - eller om speditören har gått i tvångslikvidation, av speditörens konkursförvaltare - som mellan honom och speditören med avseende på de gods avtal för transport av detta avslutades.

5. Om speditören inte fullföljer en förpliktelse som avses i tredje paragrafen ska han förutom det att han blir betalningsskyldig för de ytterligare skador som åsamkats uppdragsgivaren som en följd av detta vara skyldig att betala ersättning motsvarande det skadestånd som uppdragsgivaren skulle ha fått från honom om han själv hade utfört det avtal som ingåtts av honom, utan de skador som uppdragsgivaren kan ha fått från transportören.

Artikel 17.

1. Uppdragsgivaren ska betala speditören den överenskomna ersättningen samt andra uppkomna kostnader, frakter, tullar, etc., som följer av avtalet och / eller dessa förhållanden, vid ankomst eller avsändandet av varor som tas emot eller skickas vidare . Risken för valutakursförändringar ska bäras av uppdragsgivaren. Den överenskomna ersättningen samt andra uppkomna kostnader, frakter, rättigheter, etc., som följer av avtalet och / eller dessa förhållanden ska också betalas om det uppstår skador vid utförandet av avtalet.

2. Om, i strid mot paragraf 1 i denna artikel, speditören tillåter uppskjuten betalning ska speditören ha rätt att göra en extra avgift för kreditgräns.

3. Om uppdragsgivaren inte betalar det utestående beloppet omedelbart vid varsel om detta eller, i förekommande fall, efter utgången av löptiden på den uppskjutna betalningen ska speditören vara berättigat att kräva det rättsliga intresse i enlighet med artiklarna 6:119 eller 6:119a i den nederländska civillagen.

4. I händelse av uppsägning eller upplösning av avtalet ska alla anspråk av speditören, med tillägg av framtida fordringar förfalla till betalning omedelbart och fullt ut. Alla fordringar ska förfalla till betalning omedelbart och fullt ut i alla fall om: (i) Uppdragsgivaren ofrivilligt träder i likvidation, uppdragsgivaren ansöker om uppskov av betalningen eller på annat sätt förlorar oinskränkt förfoganderätt över hans tillgångar, och / eller (ii) uppdragsgivaren erbjuder en förlikning till hans fordringsägare, är i standard för att uppfylla någon ekonomisk förpliktelse gentemot speditören, upphör att bedriva handelsverksamhet eller - där uppdragsgivaren är en juridisk enhet eller ett bolagsorgan - om den juridiska enheten eller bolagsorganet upplöses.

5. Uppdragsgivaren ska vara anledningen av speditions avtalet och på efterfrågan av speditören tillhandahålla säkerhet i form av en förbindelse med borgensåtaganden för alla summor som uppdragsgivaren är eller kan vara i skuld till speditören. Uppdragsgivaren är också så skyldig, där han redan har att tillhandahålla eller har tillhandahållit säkerhet i form av en förbindelse med borgensåtaganden i samband med skuldbeloppet.

6. Speditören är inte skyldig att på eget sätt att tillhandahålla säkerhet i form av en förbindelse med borgensåtaganden för betalning av gods, tullar, avgifter, skatter och / eller andra kostnader ska samma krävas. Samtliga konsekvenser av bristande efterlevnad eller underlåtenhet att följa utan dröjsmål tillsammans med ett krav på att tillhandahålla säkerhet i form av en förbindelse med borgensåtaganden ska bäras av uppdragsgivaren. Om speditören har tillhandahållit säkerhet i form av en förbindelse med borgensåtaganden på egen hand, kan han kräva att uppdragsgivaren betalar det belopp för vilka säkerheten har tillhandahållits säkerhet i form av en förbindelse med borgensåtaganden.

7. Uppdragsgivaren ska alltid vara skyldig att ersätta speditören för eventuella belopp som tas ut eller därutöver efterfrågas av någon myndighet i samband med beställningen, samt alla tillhörande böter som ålagts på speditören. Uppdragsgivaren ska dessutom ersätta dessa belopp till speditören om en tredje part som kallas in av speditören kräver betalning inom ramen för speditions avtalet.

8. Uppdragsgivaren ska alltid ersätta speditören för eventuella belopp såväl som för alla ytterligare kostnader som kan utkrävas eller ytterligare begärda av speditören i samband med beställningen som en följd av felaktigt debiterade fraktpriser och kostnader.

9. Uppdragsgivaren ska inte ha rätt att tillämpa några motanspråk med avseende på belopp som debiteras av speditören till uppdragsgivaren i något avtal de ingått.

Artikel 18.

1. Kontantbetalningar anses i första hand göras till följd av icke-preferentiella fordringar oavsett om några andra instruktioner gavs vid tidpunkten för betalningen.

2. Om rättsliga förfaranden eller andra medel tillgrips i händelse av förfallna betalningar ska storleken på skulden höjas med 10% för kontorskostnader medans juridiska samt övriga kostnader ska betalas av uppdragsgivaren till det belopp som betalats av, eller erlagts från speditören.

Artikel 19.

1. Beträffande alla krav han har eller när som helst kan ha gentemot uppdragsgivaren och / eller ägaren ska speditören ha en pant samt panträtt på allt gods, dokument och pengar som han innehar eller kommer att inneha i sin besittning oavsett vad anledningen och avsikten med detta kan vara, mot varje part som kräver leverans. Om godset skickas vidare, ska speditören ha rätt att samla in det förfallna beloppet på senare leverans upprätta en faktura därför med frakt handlingar bifogade.

2. Speditören kan även utöva de rättigheter som beviljas honom i paragraf 1 för det uppdragsgivaren var skyldig honom från tidigare beställningar.

3. Speditören är även behörig att utöva de rättigheter som beviljas honom i enlighet med paragraf 1 för valfritt belopp (s) som betalas i form av leverans med postförskott med avseende på godset.

4. Avsaknad betalning av det utestående beloppet, borgen ska säljas som föreskrivs genom lag eller- om så avtalats - genom privat försäljning.

Artikel 20.

1. Inga rättsliga förfaranden eller skiljeförfaranden ska vidtas mot tredje parter genom speditören om han inte anger sin villighet att vidta motsvarande på uppdragsgivarens begäran och bekostnad.

Artikel 21.

1. Utan att det påverkar bestämmelserna i paragraf 5 i denna artikel, ska alla fordringar strykas enbart genom det förflutit en period av nio månader.

2. Samtliga fordringar mot speditören ska preskriberas enbart genom att det förflutit en period av arton månader.

3. Villkoren som anges i paragraferna 1 och 2 skall inledas dagen efter den dag då fordran har förfallit till betalning eller dagen efter den dag då den skadelidande fick kännedom om förlusten. Utan att det påverkar de föregående bestämmelserna ska dessa villkor påbörjas dagen efter den dag då leverans sker med avseende på anspråk gällande skador på , värdeförminskning eller förlust av godset. Dagen för leverans ska anses vara den dag då varorna levereras från transportmedlet eller, om de inte har levererats, den dag som de borde ha levererats.

4. Om någon offentlig myndighet eller tredje part som nämns i paragraf 7 av Artikel 17 åberopa betalning från speditören ska de villkor som anges i punkt 1 i denna Artikel börjar räknas från det första av följande: (i) dagen efter den dag där betalning kräves från speditören av någon offentlig myndighet eller tredje part, eller (ii) dagen efter den dag då speditören har reglerat fordringar befintliga mot honom. Om speditören eller en tredje part som kallats in av speditören som nämns i Artikel 17, par. 7 har lämnat en omprövning och / eller ingett ett administrativt överklagande ska den period som anges i paragraft 1 påbörjas dagen efter den dag då beslutet om omprövning och / eller det administrativa överklagandet har vunnit laga kraft.

5. Om en tredje part gör anspråk om utbetalning av det belopp som förfaller till betalning på någon av parterna efter giltighetstiden för åläggandet så inleds det en ny löptid -på tre månader - om inte sådan situation som avses i paragraf 4 i denna Artikel inträffar.

Artikel 22.

1. Alla avtal där de nuvarande bestämmelser gäller ska regleras av nederländsk lag.

2. Platsen för reglering och justering av skador ska vara den där speditörens verksamhet är belägen. (Ej tillämpligt, se Klasul 2.1 och Klausul 13 för CHR's Allmänna Villkor och Bestämmelser).

Artikel 23.

1. Alla tvister som kan uppkomma mellan speditören och den andra parten skall avgöras av tre skiljedomare med undantag för de vanliga domstolarna, och deras beslut skall vara slutgiltigt. En tvist skall anses föreligga om någon av parterna förklarar att detta är så. Utan att det påverkar bestämmelserna i föregående paragraf ska speditören vara fri att vända sig till den behöriga nederländska domstolen i speditörens verksamhetsställe krav på belopp som skall betalas [och] som betalas, skuldsättning som inte har ifrågasatts skriftligen av motparten inom fyra veckor efter fakturadatum. I händelse av akuta fordringar ska speditören vara lika oförhindrad att väcka interimistiska förfarandet (kort geding) framför den behöriga nederländska domstolen i speditörens verksamhetsställe.

2. En skiljedomare ska utses av ordföranden eller vice ordföranden i FENEX, den andra ska utses av dekanus av advokatsamfundet i det distrikt där den förutnämnda speditören har säte, den tredje ska utses genom ömsesidig överenskommelse mellan de två skiljedomare som utsetts .

3. Ordföranden i FENEX ska utse en expert inom speditions frågor, dekanus av advokatsamfundet ska tillfrågas att utse en medlem av juristkåren, den tredje skiljedomaren ska helst vara en expert på den handel och industrisom speditörens motpart bedriver.

4. Den part som önskar att ha tvisten avgjord ska underrätta sekretariatet för FENEX härav med rekommenderat brev eller fax brev, med en kortfattad beskrivning av tvisten och om hans fordran och vid samma tidpunkt betala beloppet för de administrativa kostnaderna som fastställs av styrelsen för FENEX på grund av ersättning för det administrativa arbete som FENEX i ett skiljedomsförfarande mål. Ett mål ska anses vara i väntan från dagen för mottagandet av det rekommenderade nämnda brevet eller fax brevet av sekretariatet för FENEX.

5. Efter att ha mottagit ovan nämnda ansökan om skiljedomsförfarande ska sekretariatet för FENEX så snart som möjligt bekräfta mottagandet av detta och sända en kopia av ansökan till den andra parten, till ordföranden i FENEX, till dekanus för advokatsamfundet, med en begäran till var och en av de två sistnämnda att utse en skiljedomare samt underrätta FENEX sekretariatet av namn och adress på den utsedda personen. Vid mottagandet av en sådan anmälan ska FENEX sekretariatet så snart som möjligt meddela berörda personer om deras utnämning, sända var och en av dem en kopia av ansökan om skiljedomsförfarandet och en kopia av dessa allmänna villkor och begära var och en av dem att utse en tredje skiljedomare och underrätta FENEX sekretariatet för den person som utsetts. Efter att ha mottagit härav ska FENEX sekretariatet omedelbart underrätta den tredje skiljedomaren hans utnämning och samtidigt skicka honom en kopia av ansökan ett skiljedomsförfarande och en kopia av dessa allmänna villkor. FENEX sekretariatet ska även underrätta båda parter om vem som har utnämnts som skiljedomare.

6. Om alla tre skiljedomare inte har utnämnts inom två månader från det att ansökan om skiljedomsförfarande som har lämnats in ska alla av dem utses av ordföranden i tingsrätten inom vars jurisdiktion speditörens verksamhetsstället är beläget vid ansökandet beroende på vilken part som först göra detta.

7. Personen som utses av dekanus ska fungera som ordförande i skiljenämnden. Om skiljedomarna utses av ordföranden i tingsrätten, ska skiljedomarna själva bestämma vem som ska fungera som ordförande. Platsen för skiljedomsförfarandet ska vara den plats där ordföranden av skiljedomarna är etablerad. Skiljedomarna ska göra deras upphandlingsförfaranden som goda män på eget kapital, med förbehåll för deras ansvar att observera gällande tvingande rättsliga föreskrifter. I tillämpliga fall skall de även tillämpa bestämmelserna i de internationell transport konventionerna varav bland annat Konventionen om Fraktavtal vid Internationell Transport av Gods på Väg (CMR). Skiljedomarna ska fastställa tillvägagångssättet för skiljedomsförfarandet under förutsättning att parterna ges möjlighet att framföra deras fall skriftligen och att förklara detsamma muntligen.

8. Skiljedomarna ska fortsätta sitt arbete tills det slutgiltiga upphandlingsförfarandet. De skall deponera sitt upphandlingsförfarande vid tingsrättens kansli inom distriktet där sätet för skiljedomsförfarandet är beläget, medan en kopia skall sändas till var och en av parterna och till FENEX sekretariatet. Skiljedomarna får begära att käranden eller att båda parterna sätter in en summa i förväg avseende kostnaderna för skiljdomsförfarandet, under förfarandet kan de kräva att ett ytterligare belopp ska deponeras. Om det inom tre veckor från den aktuella ansökan inte har betalats in den deposition som krävs av skiljedomarna på käranden ska det anses ha återkallat skiljedomsförfarandet. I deras upphandlingsförfaranden ska skiljedomarna bestämma vilken av de två som parterna ska stå för kostnaderna för skiljedomsförfarandet eller hur stor andel av dessa vardera parten ska stå för. Dessa kostnader ska omfatta skiljedomarnas arvoden och utlägg, det belopp av administrativa kostnader som betalas till FENEX med ansökan och de kostnader som uppstått av parterna i den mån skiljedomarna anser detsamma vara skäligen nödvändigt. De belopp som skall betalas för skiljedomarna ska i möjligaste mån tas från de belopp som deponerats.

Artikel 24.

1. Dessa allmänna villkor kan hänvisas till "de Nederländska Speditionsvillkoren ." Om den svenska översättningen skiljer sig från den nederländska versionen, kommer den senare företräda.

[SLUT AV NEDERLÄNDSKA SPEDITIONS VILLKOR]